Work With Us

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ศึกษาการใช้งานระบบซอฟต์แวร์และเข้ารับการอบรมระบบซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท
• ทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อหาจุดที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข หรือหาข้อผิดพลาด
• อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า
• เป็นที่ปรึกษา/แก้ปัญหา/ช่วยเหลือ/แนะนำ/สนับสนุนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ซอฟต์แวร์) ให้กับลูกค้า ทั้งแบบ On-Line และ On-Site Service (มีการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
• จัดเตรียมเอกสารเพื่อออกแบบหรือปรับแก้รายงานของระบบซอฟต์แวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ร่วมประชุมกับลูกค้าเพื่อติดตามสรุปปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อนำมาข้อมูลมาปรับปรุงการบริการหลังการขายให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
• ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
· วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง กรณีจบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
· มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Windows / MS Office / Internet / Network
· มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
· สามารถขับรถยนต์/มอร์เตอร์ไซ์ และเข้าไปทำงานที่ Site งานลูกค้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (กรณีออก Site งานจะมีค่าเดินทางพิเศษ) 
· มีใจรักงานบริการ รักการเรียนรู้และเรียนรู้ได้เร็ว และมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารดี
· มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง / มีความรับผิดชอบสูง /สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี
· มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
· เป็นคนดี จริงใจ มีความซื่อสัตย์ ขยัน-อดทน “คิดบวก” มองโลก ในแง่ดี
· สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
ส่งใบสมัครมาที่
info@aecenlist.com หรือ LINE OA: @cimsothai