วิธีตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าด้วยตนเอง

กรมทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำระบบตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ โดยมีวิธีและขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

จากหน้าเว็บระบบเครื่องหมายการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญา >> คลิกตรวจสอบ >> คลิกตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย (มีค่าธรรมเนียม) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอเริ่มต้นตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย

วิธีการใช้งานโปรแกรม

การค้นหาข้อมูล

ระบุเงื่อนไขการค้นหา

คลิกปุ่ม เพื่อเริ่มการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอค้นหาข้อมูล

ทำการป้อนเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้

ป้อนคำของเครื่องหมายที่ต้องการค้นหา

เลขที่เครื่องหมาย ป้อนตั้งแต่เลขที่ ถึงเลขที่

ชื่อเจ้าของ ป้อนชื่อเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า

 • ป้อนอักษรแรก เสียงท้าย เสียงท้ายอื่น หรือคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิก ข้อมูลที่ป้อน ให้คลิกปุ่ม 
 • คลิกที่ช่องว่างเงื่อนไข โปรแกรมจะแสดงรายการให้เลือก หรือคลิก  เพื่อเลือกข้อมูล และป้อนคำเหมือนคล้าย
 • คลิกที่ช่องว่างเงื่อนไข โปรแกรมจะแสดงรายการให้เลือก หรือคลิก เพื่อเลือกข้อมูล และป้อนคำเสียงคำพ้องแต่ละพยางค์

เครื่องหมายรูป

 • คลิกปุ่ม เพื่อค้นหารหัสภาพตาม Vienna Code
 • คลิกปุ่มเพื่อเคลียร์ข้อมูลการค้นหารหัสภาพ Vienna Code

จำพวกสินค้า

 • คลิกปุ่ม เพื่อค้นหารหัสจำพวก/กลุ่มจำพวก
 • คลิกปุ่ม เพื่อเคลียร์ข้อมูลการค้นหารหัสจำพวก/กลุ่มจำพวก
 • คลิกปุ่ม เพื่อ reset เป็นค่าเริ่มต้น
 • คลิกปุ่ม เพื่อแสดงตามปกติ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอข้อมูลแสดงตามปกติ

คลิกเลือกรายการที่ต้องการแสดงรายละเอียด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอแสดงรายละเอียด

คลิกปุ่ม   เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอตัวอย่างรายงาน

คลิกปุ่ม เพื่อแสดงตามรูปภาพ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอข้อมูลแสดงตามรูปภาพ

คลิกเลือกรายการที่ต้องการแสดงรายละเอียด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอแสดงรายละเอียด

คลิกปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอตัวอย่างรายงาน

หมายเหตุ  กรณีกดพิมพ์ครั้งแรก ให้เลือกดังรูป เพื่อให้สามารถพิมพ์รายงานได้

คลิกปุ่ม เพื่อหยุดการใช้งานการค้นหา โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป

คลิกปุ่ม  เพื่อตกลงสิ้นสุดการตรวจสอบความเหมือนคล้าย

การพิมพ์ใบชำระเงิน

คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์ใบชำระเงิน

ทำการป้อนรายละเอียด ดังนี้

 • ป้อนจำนวนชั่วโมง (ชั่วโมงละ 100 บาท) โปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินโดยอัตโนมัติ
 • ป้อนชื่อที่จะออกในใบเสร็จ

คลิกปุ่ม เพื่อทำการยกเลิกข้อมูล

คลิกปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอค้นหา

คลิกปุ่ม เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอตัวอย่างรายงาน

การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม    เพื่อออกจากโปรแกรม

ข้อมูลจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Banner-Jarrett-Lloyd

To contact Jarrett Lloyd by phone, please call +66-2392-4187 or email at contact@jarrettlloyd.com

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การพิจารณารับจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
 2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 และ
 3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th

การยื่นคำขอจดทะเบียน

1. ในกรณีคำขอจดทะเบียนมีข้อบกพร่องหรือเอกสารประกอบคำขอไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่รับคำขอจะแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในทันที หากผู้ขอไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานได้ในทันที เจ้าหน้าที่จะทำบันทึกข้อบกพร่องหรือรายการเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาให้ผู้ขอดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ และให้มีการลงนามเจ้าหน้าที่รับคำขอและผู้ขอจดทะเบียนในบันทึกนั้น โดยเจ้าหน้าที่จะมอบสำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่ผู้ขอเพื่อเป็นหลักฐาน

หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนคำขอและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ทราบด้วย

2. เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้ว จะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่ (1) มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้คืนค่าธรรมเนียม หรือ (2) ชำระค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนหรือชำระเกิน ซึ่งการชำระดังกล่าว เกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมิใช่ความผิดของผู้ชำระซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

3. ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผู้ขอจะต้องปฏิบัติตาม ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายและคำร้องหรือคำขออื่น ๆ

4. กรณีการยื่นคำขอมีการตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจ

4.1) ได้กระทำในต่างประเทศ หนังสือตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจต้องมีคำรับรองลายมือชื่อผู้ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจำอยู่ ณ ประเทศที่ผู้ตั้งตัวแทนหรือผู้มอบอำนาจมีถิ่นที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมีคำรับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น ให้มีอำนาจรับรองลายมือชื่อ หรือ

4.2) ได้กระทำในประเทศไทยโดยผู้ตั้งตัวแทนหรือผู้มอบอำนาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้นายทะเบียนเห็นว่าในขณะตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจได้เข้ามาในประเทศไทยจริง

5. กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นคำขอด้วยตนเอง โดยมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน ควรมีหนังสือมอบอำนาจช่วงหรือหนังสือมอบอำนาจเฉพาะการให้บุคคลนั้น มีอำนาจยื่นคำขอและลงนามในบันทึกความบกพร่องแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนได้พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบอำนาจ และติดอากรแสตมป์ เพาะหากคำขอไม่ถูกต้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และบุคคลผู้ยื่นคำขอไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกดังกล่าว เจ้าหน้าที่ไม่อาจรับคำขอของท่านไว้ได้

6. การยื่นเอกสารประกอบคำขอ

6.1) กรณีที่ผู้ยื่นคำขอต้องนำเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่อง ให้ผู้ยื่นคำขอนำเอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดมายื่นในคราวเดียวกัน

6.2) กรณีที่จะต้องส่งสำเนาเอกสารหลักฐาน ให้ผู้ยื่นคำขอรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารหลักฐานนั้นด้วย

6.3) กรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นคำขอส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วยคำแปลเป็นภาษาไทยโดยมีคำรับรองของผู้แปลว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง

6.4) กรณีที่ผู้ขอจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร หากเป็นยื่นคำขอในเรื่องเดียวกันพร้อมกันหลายคำขอ ให้ผู้ขอส่งต้นฉบับเอกสารเพียงคำขอเดียว และในคำขออื่นๆอนุญาตให้ส่งเป็นสำเนาเอกสารได้ แต่ผู้ขอจะต้องระบุในสำเนาเอกสารว่าต้นฉบับอยู่ในคำขอใด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

To contact Jarrett Lloyd by phone, please call +66-2392-4187 or email at contact@jarrettlloyd.com