วิธีเชื่อมต่อระบบเดิม Fragment Software เข้ากับระบบบัญชีของ CiMSO

 

ในปัจจุบัน มีหลายองค์กร เลือกลงทุนระบบซอฟต์แวร์ ตามความต้องการและปัญหาหน้างานของแต่ละแผนก จึงทำให้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้เป็นส่วนๆไป โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงวิธีการส่งต่อข้อมูล (Database) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแผนกบัญชี ที่เพื่อใช้งานในซอฟต์แวร์บัญชี ทำให้แผนกบัญชี ทำงานยากและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ธุรกิจโรงแรม จะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้อมูลในระบบโรงแรมส่วนหน้า (Hotel PMS) ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบอื่นๆได้ เช่น คุณมีระบบร้านอาหาร ระบบจองห้องพัก แต่ทั้งสองระบบไม่สามารถเชื่อมต่อส่งข้อมูลไปยังระบบบัญชี (Accounting Software) ได้อย่างอัตโนมัติ เป็นต้น

ระบบบัญชีของ CiMSO หรือ CiMSO BACKoffice เป็นระบบบัญชีเต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถ บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ครอบคลุม โปรแกรมบัญชีแยกประเภท โปรแกรมสินค้าคงคลัง โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย โปรแกรมบัญชีลูกหนี้และรายได้

หากคุณสนใจ ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ ของ CiMSO (CiMSO BACKoffice) แต่มีระบบที่ใช้อยู่แล้วและยังไม่ต้องการเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์โรงแรม (Hotel PMS) ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร (Restaurant software) ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมร้านค้าปลีกส่ง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ (POS) บทความนี้ CiMSO เรามีคำแนะนำดีๆ วิธีเชื่อมต่อระบบเดิมของคุณเข้ากับระบบบัญชีของ CiMSO ใน 3 แนวทาง ครับ
1. การ Lump Sum ข้อมูลจากระบบเดิม
2. การส่งข้อมูลจากระบบเดิมมายังระบบ CiMSO ด้วย CiMSO INNterchange
3. การดึงข้อมูลจากระบบเดิมมายังระบบ CiMSO

แต่ละแนวทางมี ข้อดี ข้อจำกัด และงบประมาณที่แตกต่างกัน ดังนี้

แนวทางที่ 1 การ Lump Sum ข้อมูล

การ Lump Sum ข้อมูลจากระบบเดิมเป็น csv. File เพื่อ import เข้าระบบ CiMSO คือการสรุปยอดรายการเดินบัญชีการเงินทั้งรายได้-รายจ่าย ของระบบเดิมโดยจัดทำเป็น csv. File หลังจากนั้น ทำการนำเข้าข้อมูล (import) ด้วยการบันทึกบัญชีรายวัน เป็นยอดสรุปจากซอฟต์แวร์เดิม 

วิธีการนี้ เป็นการผสานข้อมูล ระบบงานส่วนหน้าที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน (UI) เช่น Hotel PMS เข้ากับระบบงานส่วนหลัง (BACKoffice) ของ CiMSO โดยที่ หัวข้อในการบันทึกข้อมูล (Template Field) ของระบบงานส่วนหน้าจะต้องตรงกับ BACKoffice ของ CiMSO เพื่อให้สามารถบันทึกรายการเดินบัญชี (Transaction) เข้าสู่บัญชีแยกประเภท (Ledger) ได้ครบถ้วนทุกหมวดประเภท อย่างไรก็ตาม การบันทึกบัญชีตาม แนวทางที่ 1 นี้ จะเป็นการนำเข้าบันทึกรายการในรูปแบบของสมุดรายงานทั่วไป (JV) เพื่อให้แผนกบัญชีสามารถตรวจสอบหรือปิดบัญชีงบดุลได้จากระบบ BACKoffice ของ CiMSOเป็นหลัก

ข้อดี

 • ค่าใช้จ่ายถูกที่สุด 
 • ระบบบัญชีสามารถปิดบัญชีรายวัน รายเดือน และทำรายงานบัญชีภาพรวมต่างๆ ได้ ภายใต้บันทึกรายงานการเดินบัญชี (Ledger Movement)

ข้อเสีย

 • ไม่มีรายงานสินค้าเข้า-ออก (Stock Movement) จึงทำให้ไม่สามารถรับรู้กำไรขาดทุนแบบเรียลไทม์ได้ คุณยังต้องนับสต็อคสินค้าทุกสิ้นเดือนเองเพื่อปรับยอดสินค้าคงคลัง (Stock On Hand) และคิดต้นทุน
 • บัญชีขารับ-ขาจ่ายของระบบ CiMSO จะไม่สามารถทราบการขายซ้ำ-ซื้อซ้ำของแต่ละเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และต้องทำการบันทึกข้อมูลการซื้อ-ขายส่วนนี้ในซอฟต์แวร์เดิมเป็นหลักเท่านั้น ดังนั้น จึงต้องมั่นใจว่าซอฟต์แวร์หน้าบ้านมีฟีเจอร์รองรับส่วนนี้
 • ไม่สามารถสรุปยอดเงินต่างๆ ได้ที่ระบบบัญชีหลังบ้าน เนื่องจากยอดบันทึกบัญชีหลังบ้านเป็นยอดสรุปรวม (Lump Sum) จึงจำเป็นต้องสรุปยอดเงินจากหน้าบ้านเท่านั้น
 • บัญชีหลังบ้าน ไม่ทราบประวัติการซื้อของลูกค้าหรือลูกหนี้ (Debtor’s Transaction History) ทำให้ทีมการตลาดไม่สามารถสื่อสารและออกโปรโมชั่นตรงกลุ่มเป้าหมาย

แนวทางที่ 2. การส่งข้อมูลจากระบบเดิมมายังระบบ CiMSO ด้วย CiMSO INNterchange

การส่งข้อมูลจากระบบเดิมมายังระบบ CiMSO คือการให้ทีม Developer ทำการเขียนโปรแกรม เชื่อมต่อ (interface) กับระบบเดิม โดยใช้ CiMSO INNterchange API เพื่อส่งข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลเดิม ไปยังระบบ CiMSO

 
แนวทางนี้ จะใช้ CiMSO INNterchange API เป็นตัวกลางเพื่อ ส่งต่อข้อมูล (Template Field) ระหว่างซอฟต์แวร์ แบบเรียลไทม์ (Real-time) ยกตัวอย่าง เช่น โรงแรมจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรม PMS เดิม เข้าสู่การบันทึกบัญชีของซอฟต์แวร์ CiMSO ซึ่งต้องการส่งข้อมูลประเภทห้องพัก จำนวนห้องพัก จำนวนห้องว่าง และราคาห้องพัก

 
ในส่วนนี้ CiMSO INNterchange API จะให้หัวข้อในการบันทึกข้อมูล (Template Field) ไม่ว่าระบบ Hotel PMS จะเป็น MySQL หรือ MsSQL เพื่อทำการเขียนชุดคำสั่ง JSON API* มาดึงข้อมูลจาก Hotel PMS มาแสดงที่ CiMSO BACKoffice ได้แบบเรียลไทม์

ขั้นตอนดำเนินการ ก็ไม่ยาก คือ ทาง Hotel PMS ที่ต้องการส่งข้อมูล ทำการลงทะเบียนผ่าน ลิ้งนี้ (https://backoffice.cimso.com/api_registration) จากนั้น CiMSO จะนำส่งข้อมูลการเชื่อมต่อ หรือ API ให้ทาง PMS ศึกษาและตรวจสอบหัวข้อ (Template Field) ว่าครบถ้วนตามที่ต้องการแล้วหรือยัง

 

กรณีที่มีหัวข้อในการบันทึกข้อมูล (Template Field) พื้นฐานครบตามที่ต้องการอยู่แล้ว ทางโรงแรม ทำการชำระเพียง สิทธิการดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลเท่านั้น (ประมาณ 1,000 USD) และให้ทาง PMS ทำการเขียน JSON ตามที่ต้องการ (อาจมีค่าใช้จ่ายแก่ทาง Hotel PMS)

 

แต่ในกรณีที่ ข้อมูลไม่ครบถ้วน จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแก่ทาง CiMSO โดยคำนวณตามระยะเวลาการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีหัวข้อครบถ้วนตามต้องการ ดังนั้น เจ้าของโรงแรมจึงจำเป็นต้องคำนวณค่าใช้จ่ายโดยรวมว่าคุ้มค่าการลงทุนในแนวทางนี้หรือไม่ โดยผลลัพธ์คือการให้ซอฟต์แวร์ทำงานแทนคนเพื่อช่วยลดความผิดพลาดจากบุคคล (Human Error)

ข้อดี

 • สามารถบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลของทั้ง 2 ซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตรวจสอบและออดิทซึ่งกันและกันได้
 • ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก สามารถรองรับการขยายความต้องการในกรณีเพิ่มหัวข้อ โดยทำการการเขียน JSON ดึงข้อมูลเพิ่มตามความต้องการภายหลังได้

ข้อเสีย

 • ทางซอฟต์แวร์เดิมต้องเขียน JSON Format ดึงข้อมูล ซึ่งเจ้าของกิจการต้องมั่นใจว่าทีมพัฒนาของซอฟต์แวร์นั้นๆ มีความสามารถและเข้าใจฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
 • มีค่าใช้จ่ายในการจ้างทีม Developer เพื่อทำการเขียน JSON โดยใช้ CiMSO INNterchange API เพื่อส่งข้อมูลมายัง CiMSO BACKoffice 
 • กรณีที่ CiMSO ไม่มีหัวข้อในการบันทึกข้อมูล (Template Field) ตามที่ต้องการจะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอยู่ที่ 50 – 200 ชั่วโมงการทำงาน

แนวทางที่ 3. การดึงข้อมูลจากระบบเดิมมายังระบบ CiMSO 

การดึงข้อมูลจากระบบเดิมมายังระบบ CiMSO  คือการให้ ทีม CiMSO Developer ทำการเขียนโปรแกรม เชื่อมต่อ (interface) โดยใช้ API ของระบบเดิมเพื่อดึงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลเดิม มายังระบบ CiMSO   

แนวทางนี้จะตรงข้ามกับแนวทางที่ 2 ซึ่งทีม CiMSO Developer จะเป็นผู้นำข้อมูลการเชื่อมต่อ (API) มาศึกษาและทำการเขียน JSON ไปดึงข้อมูลมาเข้าสู่ฐานข้อมูลของ CiMSO BACKoffice

ข้อดี

 • เช่นเดียวกับแนวทางที่ 2

ข้อเสีย

 • ในกรณีที่ต้องการเพิ่มหัวข้อในการบันทึกข้อมูล ต้องมีการพัฒนา interface ใหม่ซึ่งต้นทุนอาจจะสูงมาก (มากกว่าแนวทางที่ 2)
 • การรับส่งข้อมูลอาจมีความล่าช้า

ทั้ง 3 แนวทางนี้ ทางองค์กรจึงต้องทำการสรุปและเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับงบประมาณในการลงทุนระบบ CIO หรือ ERP system consultant ที่ชำนาญจะสามารถช่วยแนะนำ พร้อมสรุปแนวทางภาพรวม ข้อดี ข้อเสีย วงเงินลงทุน ประโยชน์ที่ได้รับทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถวางแผนการลงทุนในการเปลี่ยนผ่านวิธีการจัดการภายในจากการทำงานที่พึ่งคนเป็นหลัก ไปเป็นให้ซอฟต์ทำงานแบบ 100% ได้ตามเป้าหมายการเติบโตขององค์กร

หมายเหตุ: *JSON ย่อมาจาก JavaScript Object Notation คือ Standard format อย่างหนึ่งที่เป็น text และสามารถอ่านออกได้ด้วยตาเปล่า ใช้ในการสร้างหัวข้อในการบันทึกข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality สำหรับ สนามกอล์ฟ (Golf Software) โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก (Hotel management Software) อีเวนท์ (Event Management Software) ร้านอาหาร ครัวกลาง (Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software) สปา (Spa Software) ระบบรายปลีก-ขายส่ง (Wholesale Retail  mangement) ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Management) และธุรกิจบริการอื่นๆ)                                              

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-1296312 หรือ marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

ขยายธุรกิจโรงแรม ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ ERP

ซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่ช่วยให้บริษัทสามารถจัดการและรวมฟังก์ชันทางธุรกิจต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี ทรัพยากรบุคคล ห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ไว้ในระบบเดียว ระบบERP สามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการหลายอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น

ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) สำหรับโรงแรม สามารถช่วยใหคุณ ขยายธุรกิจโรงแรม ได้หลายวิธี ดังนี้

ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน: ระบบ ERP สามารถช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานต่างๆ ของโรงแรม เช่น การจองห้องพัก การเรียกเก็บเงิน การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดตารางการทำงานของพนักงาน สิ่งนี้สามารถช่วยให้โรงแรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้มีทรัพยากรที่สามารถใช้เพื่อขยายธุรกิจได้ปรับปรุง

ประสบการณ์ลูกค้า: ระบบ ERP สามารถช่วยให้โรงแรมมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าโดยนำเสนอการจองออนไลน์ การเช็คอินผ่านมือถือ และบริการอื่นๆ ที่สะดวกสบาย สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและช่วยให้โรงแรมดึงดูดธุรกิจใหม่ได้

ในการขยายโรงแรมโดยใช้ระบบ ERP คุณจะต้อง:

 1. ระบุพื้นที่เฉพาะของโรงแรมที่สามารถปรับปรุงได้โดยใช้ระบบ ERP
 2. ค้นคว้าและเปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์ ERP ต่างๆ เพื่อค้นหาตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด
 3. ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโรงแรมของคุณ
 4. ตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพของระบบ ERP เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามความคาดหวังของคุณและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการขยายตัว

การนำซอฟต์แวร์ ERP ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่จะต้องประเมินความต้องการอย่างรอบคอบและเลือกโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะทางธุรกิจ สิ่งสำคัญคือต้องจัดให้มีการฝึกอบรมที่เพียงพอแก่พนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality สำหรับ สนามกอล์ฟ (Golf Software) โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก (Hotel management Software) อีเวนท์ (Event Management Software) ร้านอาหาร ครัวกลาง (Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software) สปา (Spa Software) ระบบรายปลีก-ขายส่ง (Wholesale Retail  mangement) ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Management) และธุรกิจบริการอื่นๆ)                                              

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-1296312 หรือ marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

How to expand hotel business by using ERP software

Enterprise resource planning (ERP) software is a type of business management software that allows a company to manage and integrate various business functions, such as finance, accounting, HR, supply chain, and customer relationship management, into a single system. ERP software can help a business to streamline and automate many of its processes, leading to increased efficiency and productivity.

An enterprise resource planning (ERP) software can help a hotel expand in several ways:

Improve operational efficiency: An ERP system can help streamline various hotel operations such as room booking, billing, inventory management, and employee scheduling. This can help the hotel run more efficiently, freeing up resources that can be used to expand the business.

Enhance customer experience: An ERP system can help a hotel provide a better customer experience by offering online booking, mobile check-in, and other convenient services. This can lead to increased customer loyalty and help the hotel attract new business.

Increase revenue: An ERP system can help a hotel optimize pricing and improve its marketing efforts, leading to increased revenue.

To expand a hotel using an ERP system, you will need to:

 1. Identify the specific areas of your hotel that can be improved with the help of an ERP system.
 2. Research and compare different ERP software options to find the one that best meets your needs.
 3. Implement the ERP software, which may involve training employees on how to use it and customizing it to meet the specific needs of your hotel.
 4. Monitor and track the performance of the ERP system to ensure that it is meeting your expectations and helping you achieve your expansion goals.

To implement ERP software successfully, it is important for a business to carefully assess its needs and choose a software solution that is a good fit for its specific business requirements. It is also important to provide adequate training to employees to ensure that they are able to use the software effectively.

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

ระบบการจัดการแคดดี้ของซอฟต์แวร์คิมโซ (CiMSO Caddy Management System) (พาร์ท 2/2)

ในบทความก่อนหน้า เราได้พูดถึงหน้าที่และความสำคัญของแคดดี้ต่อนักกอล์ฟกันไปแล้ว ในบทความนี้เราจะมาอธิบายถึงฟีเจอร์ของระบบการจัดการแคดดี้ของซอฟต์แวร์คิมโซ (CiMSO Caddy Management System) เพื่อให้คุณได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าซอฟต์แวร์ของเราจะช่วยสนับสนุนธุรกิจและดูแลนักกอล์ฟของคุณได้อย่างไร

ระบบสนามกอล์ฟของคิมโซ (GOLFmanager) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการสนามกอล์ฟของคุณอย่างครบวงจร ทั้งการจองออกรอบ (Tee booking) ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ (Pro Shop POS) ระบบการจัดการแคดดี้ (Caddy Management System) ร้านอาหาร (Restaurant) ระบบการจัดการสมาชิก (Membership Management) การจองออนไลน์ (Online booking) และ ระบบการจัดการหลังบ้านงานบัญชี (Back Office)

เพื่อสนับสนุนการบริการแคดดี้ ระบบสนามกอล์ฟของคิมโซ (GOLFmanager) มีสิ่งที่เรียกว่า “ระบบการจัดการแคดดี้” (Caddy Management System) ซึ่งมีฟีเจอร์ดังนี้

 • การยืนยันตัวตนแคดดี้ (การลงทะเบียนแคดดี้) – Caddy Identification (Register caddy)

ในการลงทะเบียนแคดดี้ใหม่ ระบบจะขอให้มีการยืนยันตัวตนและสร้างประวัติสำหรับแคดดี้แต่ละคน โดยใช้ข้อมูลจากชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขประจำตัวแคดดี้ หมายเลขบัญชีธนาคาร ภาพถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่

 • สถานะแคดดี้      Caddy status

“ระบบการจัดการแคดดี้” (Caddy Management System) สามารถสร้างสถานะแคดดี้ได้ไม่จำกัดตามนโยบายของแต่ละสนาม เช่น New, Trainer, Resign, Active, Punishment  เป็นต้น

 • จัดการวันทำงานและวันลาของแคดดี้ – Caddy working day and leave

การจัดการแคดดี้ประจำ พาร์ทไทม์ วันทำงาน และวันลา หากแคดดี้ถูกจัดไว้ในประเภทงานประจำ ระบบจะตั้งค่าอัตโนมัติให้ทำงานในทุกวันจันทร์ – ศุกร์ หรือหากแคดดี้ถูกจัดไว้ในประเภทพาร์ทไทม์ แผนกการจองจะสามารถเลือกวันและเวลาตามที่แคดดี้ทำงานได้ 

ตารางการทำงานของแคดดี้ทั้งหมดนี้จะเชื่อมโยงกับการจองที่แผนกการจองดูแลอย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะไม่มีทางผิดพลาดระหว่างการจองของนักกอล์ฟและแคดดี้

 • การจองแคดดี้ Caddy booking

แผนกการจองจะสามารถค้นหาแคดดี้ที่ว่างในแต่ละสนามตามวันและเวลาที่ต้องการ และผู้ใช้งานสามารถค้นหาแคดดี้ที่พร้อมให้บริการโดยค้นหาจากหมายเลขประจำตัวแคดดี้ และจะพบช่วงเวลาว่างของแคดดี้ที่ต้องการ การชำระเงินให้แคดดี้จะรวมกับค่าออกรอบ ซึ่งระบบจะสามารถตั้งค่าให้ปิดรับการจองสำหรับแคดดี้ท่านนั้นได้ เพื่อป้องกันการจองผิดพลาด

 • การจัดการคิวแคดดี้ – Caddy queue assignment

เมื่อนักกอล์ฟจองเวลาออกรอบเรียบร้อยและแคดดี้ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS และอีเมล์ไปยังแคดดี้ที่ทำการจองไว้ อีกทั้งระบบยังสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นการสื่อสารอื่นๆได้ด้วย เช่น LINE และ Whatsapp (ลูกค้าต้องระบุเพื่อการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นที่ลูกค้าต้องการ)

 • ค่าบริการแคดดี้ – Caddy fee

เมื่อนักกอล์ฟทำการชำระเงิน ระบบจะทำการคำนวณเงินค่าสนาม รถกอล์ฟและค่าแคดดี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งแผนกบัญชีสามารถดึงรายงานแคดดี้ในแต่ละสัปดาห์ออกมาเพื่อทำการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับแคดดี้ได้ง่ายและถูกต้อง ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์กับสนามกอล์ฟและแคดดี้เป็นอย่างมากในแง่ของการออกรายงานและทำการจ่ายเงินให้กับแคดดี้ได้ไวขึ้น

 • การประเมินคุณสมบัติแคดดี้ – Caddy Evaluation

“ระบบการจัดการแคดดี้” (Caddy Management System) สามารถทำให้การประเมินคุณภาพของแคดดี้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การประเมินนี้จะช่วยให้แคดดี้และสนามกอล์ฟพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น 

หลังจากจบรอบ นักกอล์ฟกลับมาที่จุดเริ่มต้นและแสกนสลิป ระบบจะทำการค้นหาหมายเลขการจองที่ตรงกับหมายเลขประจำตัวแคดดี้ นักกอล์ฟสามารถที่จะประเมินการให้บริการแคดดี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริการยอดเยี่ยม ดี พอใช้ หรือ ควรปรับปรุง 

ดังนั้น สนามกอล์ฟจะสามารถเห็นรายงานการประเมินดังกล่าวเพื่อให้โบนัสหรือแจ้งให้แคดดี้ปรับปรุงการบริการได้

 • รายงาน – Report

รายงานประจำวัน (Daily Report) สามารถดึงรายงานสำหรับวันถัดไปเพื่อตรวจสอบว่าแคดดี้ท่านไหนมีการจองล่วงหน้า เพื่อช่วยในการรันคิวแคดดี้ให้ครอบคลุมการจองแคดดี้ในวันปกติและการจองแบบระบุแคดดี้ล่วงหน้า 

ผู้ควบคุมแคดดี้ (Caddy Master) จะสามารถใช้รายงานนี้แจ้งกับแคดดี้ทุกท่านที่ได้รับการจอง  ซึงช่วยให้แคดดี้มาตรงเวลาในการจองได้พอดี

จากฟีเจอร์ใน “ระบบการจัดการแคดดี้” (Caddy Management System) ข้างต้น คุณจะเห็นได้ว่าซอฟต์แวร์ของเรามีประโยชน์อย่างไรในการบริหารสนามกอล์ฟและดูแลบริการนักกอล์ฟของคุณ “ระบบการจัดการแคดดี้” (Caddy Management System) จะช่วยให้คุณจัดการแคดดี้ได้อย่างมีมาตรฐาน และแคดดี้ก็จะมีเวลาพัฒนาศักยภาพของตนเองเช่นกัน ทั้งนี้ “ระบบการจัดการแคดดี้” (Caddy Management System) จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งในระบบการจัดการสนามกอล์ฟของคิมโซ (GOLFmanager) ซึ่งจะมาพร้อมกันเสมอ

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality สำหรับ สนามกอล์ฟ (Golf Software) โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก (Hotel management Software) อีเวนท์ (Event Management Software) ร้านอาหาร ครัวกลาง (Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software) สปา (Spa Software) ระบบรายปลีก-ขายส่ง (Wholesale Retail  mangement) ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Management) และธุรกิจบริการอื่นๆ)                                              

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-1296312 หรือ marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

CiMSO Caddy Management System Part 2/2

Our previous article, we already mention about the responsibilities of the caddies (or caddy) and how the caddies is very important for the golfers. This article will show you about the features of CiMSO caddy Management system to give you an idea how the software supports your operation to serve the best to your customer (golfers).

CiMSO GOLFmanager is all in one golf club management software which includes Tee booking, Pro-shop POS, Caddy Management System, Restaurant, CRM, Membership Management, Online booking and Back Office.

For supporting the service of caddies, CiMSO GOLFmanager provides Caddy Management System which include the following features.

 

 • Caddy Identification (Register caddy)

A new identifier and profile are created for each caddy to identify name – surname, caddy ID number, national ID number, bank account number, photo, phone number, and address

 • Caddy status (new, trainer, resign >>unlimited create)

In CiMSO Caddy Management System, Caddy status is unlimited create depended on the golf club policy, E.g., new, trainer, resign, active, punishment etc. 

 • Caddy working day and leave

Fulltime, parttime, work day and leave. If the caddy is set as a Full-time working type, system default selected Mon-Sun. If the caddy is set as a Part-time working type, the booking department can select the date that caddy available to work. This will connect with the Tee booking so that the booking department will not do any mistake when the golfer books for the tee time and book caddy.

 • Caddy booking

The booking department can search caddy who is available at specific course, date, tee time. Also, users can search by caddy number and see when is the available time for that caddy. The caddy payment will be included in the cost of tee booking and the system can set no booking the same caddy within exactly hour so that there will be no over booking. 

 • Caddy queue assignment

Once the golfer booked the tee time and caddy, there will be a notification via SMS and email to the booked caddy. The system can also send the notification via other communication system e.g., LINE, Whatsapp as to the client needs and request for the development.

 • Caddy fee

When golfer makes a payment, the system will automatically calculate the green fee, golf card, and caddy fee. The AP (Account Payable) can generate caddy service report in order to be able to make the weekly caddy payment fee to each caddy at the correct amount. This is very useful for the golf club and caddy in term of the fast report and the fast payment of caddy fee.    

 • Caddy Evaluation

CiMSO Caddy Management system provide fast and accurate of the caddy evaluation process. This is to evaluate and improve the service of the caddy and golf club. At the end of the flight, the golfer is back to the starter and scan the slip. The system will search the booking number to match with the caddy ID and the golfer will be allow to choose whether excellent, good, fair or poor to the caddy. This way, the golf club can see the report, give the bonus or improve the service easily. 

 • Report

The daily report can generate the next day caddy who get advance booking (a running caddy queues which cover both normal booked caddy number and specific booked caddy number). The caddy master will use this report to announce to all caddy numbers who get booked. So, the booked caddies can come to work at the flight booking time.

From the above features of CiMSO Caddy Management System, you can see that how useful of the software in better operating the golf club and to provide the best service to your customer (golfers). Caddy Management System help you to operate the caddy process in better standard. So, caddies will have time to develop and improve their work performance. Please be noted that the Caddy Management System is always included in our GOLFmanager.

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

ระบบการจัดการแคดดี้ของซอฟต์แวร์คิมโซ (CiMSO Caddy Management System) (พาร์ท 1/2)

คำว่า “แคดดี้” (Caddy, Cadie) มีรากศัพท์มาจากคำว่า ‘le cadet’ ในภาษาฝรั่งเศส ซึ่งแปลว่า “เด็กผู้ชาย” หรือ ลูกคนเล็กของครอบครัว โดยมีการเริ่มนำมาใช้ในภาษาอังกฤษเมื่อศตวรรษที่ 16 และมีการพัฒนาต่อมา ตั้งแต่คำว่า Cady, Caddy, Cadie หรือ Caddie และนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในแถบ Scottish ในช่วงศตวรรษที่ 18 โดยหมายถึง บริกรยกกระเป๋า

หน้าที่หลักของแคดดี้ในสมัยนั้นคือ การช่วยยกถุงกอล์ฟ จนกระทั่งช่วงกลางปีศตวรรษที่ 19 หลายพจนานุกรมจึงได้มีการบัญญัติคำว่า “Caddy” ไว้ ซึ่งหมายถึง อาชีพผู้รับจ้างแบกถุงไม้ตีกอล์ฟ

ในปัจจุบัน แคดดี้มีหน้าที่มากกว่าการช่วยถือถุงไม้กอล์ฟ แคดดี้ต้องทำหน้าที่ในการดูแลถุงไม้กอล์ฟให้มีอุปกรณ์ครบถ้วน ซึ่งต้องรวมไปถึง ลูกกอล์ฟ (balls) และ แท่นที (tees) เพื่อช่วยในการตั้งลูกบนสนามหญ้าและสนามทราย

ในบทความนี้ ผมจะพูดถึงหน้าที่ที่แคดดี้ควรมีและจะพูดถึงซอฟต์แวร์คิมโซ ว่ามีบทบาทในการบริหารจัดการแคดดี้ (CiMSO Caddy Management System) อย่างไรในบทความหน้า

หน้าที่หลักของแคดดี้ มีดังนี้

 • ทำหน้าที่ดูแลและเตรียมไม้กอล์ฟ – แคดดี้มีหน้าที่ถือถุงกอล์ฟและส่งไม้กอล์ฟให้กับนักกอล์ฟ เมื่อนักกอล์ฟต้องการ
 • ควรมีความรู้ด้านกีฬาตีกอล์ฟ – แคดดี้ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ รวมทั้งรู้คำศัพท์ในวงการและกฎกติกาพื้นฐาน เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำแก่นักกอล์ฟได้
 • รู้จักสนามเป็นอย่างดี – เป็นเรื่องที่ดีถ้าแคดดี้มีความรู้เรื่องสนาม โดยเฉพาะ “ผังของที่ดิน (lay of the land)” หรืออุปสรรคต่างๆในสนาม เช่น หลุมทราย บ่อน้ำ และ พื้นที่ที่อยู่นอกขอบเขตของสนามกอล์ฟที่กำหนดไว้ (O.B.)
 • หลุมทราย หรือ บังเกอร์ – แคดดี้มีหน้าที่ต้องเคลียร์หลุมให้เหมือนเดิมเมื่อนักกอล์ฟตีลูกออกจากหลุมได้แล้ว เพื่อให้นักกอล์ฟท่านถัดไปได้มาใช้หลุมในสภาพเดิม
 • คอยสังเกตเมื่อลูกถูกตีและให้คำแนะนำผู้เล่นกอล์ฟในการใช้ไม้ที่เหมาะสม – แคดดี้ควรทำการสังเกตและติดตามว่าลูกถูกตีไปทิศทางไหน และต้องสามารถให้คำปรึกษากับนักกอล์ฟได้ว่าไม้ไหนเหมาะสมในการใช้ตีในครั้งถัดไป เพื่อให้ได้สวิงที่ต้องการ
 • ทำความคุ้นเคยกับวิธีการเล่นของนักกอล์ฟ – การสังเกตและเรียนรู้วิธีการเล่นของนักกอล์ฟที่เป็นลูกค้าประจำเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

และยังมีสิ่งสำคัญสำหรับแคดดี้อีก ยกตัวอย่างเช่น…

 • แคดดี้ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมในการทำงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะสวมใส่เป็นเสื้อคอปกและกางเกงขายาว
 • แคดดี้ควรรู้จุดการยืน โดยยืนให้ออกห่างจากเส้นทางวงสวิงและไม่ส่งเสียงเมื่อนักกอล์ฟพร้อมที่จะตี
 • แคดดี้ต้องมีความเป็นมืออาชีพเสมอ สามารถให้กำลังใจและกระตุ้นนักกอล์ฟเมื่อต้องพบกับเกมส์ที่ยาก

โดยรวมแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบของแคดดี้ คือ ต้องช่วยให้เกมส์มีความสนุกแก่นักกอล์ฟที่อยู่ในความดูแล ในบางครั้งแคดดี้ถือเป็นบทบาทสำคัญของเกมส์และส่วนใหญ่นักกอล์ฟก็จะใช้บริการแคดดี้ทั้งนั้น

สนามกอล์ฟในทุกวันนี้ ทราบดีว่าแคดดี้มีความสำคัญอย่างไรกับนักกอล์ฟ แต่ละสนามจึงมีการเตรียมความพร้อมแคดดี้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมสำหรับการให้บริการนักกอล์ฟเสมอ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมระบบการจัดการแคดดี้ของคิมโซ (CiMSO Caddy Management System) จึงเป็นฟีเจอร์สำคัญในะบบสนามกอล์ฟ (GOLFmanager) 

ระบบการจัดการแคดดี้ของคิมโซ (CiMSO Caddy Management System) ไม่เพียงแค่ดูแลให้นักกอล์ฟให้จับคู่กับแคดดี้เพียงเท่านั้น ระบบยังช่วยสนับสนุนให้สนามมีการปฏิบัติงานอย่างราบรื่นอีกด้วย เราจะพูดถึงรายละเอียดฟีเจอร์สำหรับระบบการจัดการแคดดี้ของคิมโซในบทความถัดไปครับ

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality สำหรับ สนามกอล์ฟ (Golf Software) โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก (Hotel management Software) อีเวนท์ (Event Management Software) ร้านอาหาร ครัวกลาง (Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software) สปา (Spa Software) ระบบรายปลีก-ขายส่ง (Wholesale Retail  mangement) ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Management) และธุรกิจบริการอื่นๆ)                                              

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-1296312 หรือ marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

CiMSO Caddy Management System Part 1/2

The word “caddie” or “caddy” derives from the French word ‘le cadet’, meaning ‘the boy’ or youngest of the family. It began to be used in English in the 1600s and adapted to a point where Cady, Caddy, Cadie or Caddie became used for a general-purpose porter or errand boy in Scottish towns in the 18th Century. One of the tasks caddies were noted as performing was carrying golf clubs. By the mid-19th century, dictionaries were defining a main job of caddies as carrying golf clubs.

Today, a golf caddie or caddy is responsible for far more than simply carrying clubs – From making sure the bag is stocked with balls and tees to repairing divots and raking sand traps.

In this Article, we will list some responsibilities that a caddy should have and we will talk about how CiMSO software serve the caddy operation in the next article.

Below are the lists of some of the key tasks of a caddie.

 • Hand clubs to the golfer – The caddy is responsible for carrying the clubs and handing the golfer the requested club when they’re ready to use it.
 • Golf Course Knowledge – Caddies need to know the basic of golf (golfing terminology and the rules of the game), and be prepared to provide advice to golfers when asked
 • Know the golf course well – it is a good idea for caddies to learn more about the golf course. Caddies need to know the “lay of the land”, the potential traps and bodies of water are located, and the out-of-bound markers are located.
 • Rake sand traps and bunkers – Caddies have to clean up sand traps and bunkers after their golfer gets their ball out so that the next golfer gets the conditions will be exactly the same as the previous golfer.
 • Watch the ball when it is hit and be able to provide advice on which club to use – Caddies should track where the ball is going after the golfer hits it. Also, the caddy should be able to respond and provide advice on different club options when golfers ask for an advice on which club is best used to make a specific type of shot.
 • Become familiar with the golfer’s style of golfing – It is important to develop a sense of how the golfer golfs if caddies have service for the same golfers.

There are other things that necessary for being caddy. For example, …

 • Caddies need to be able to dress appropriately when caddying, typically a collared shirt and nice dress pants
 • Caddies should always also know where to stand. The caddies need to stand out of the way and remain silent as the golfer gets ready to take their shot.
 • Caddies need to remain professional at all times. They should be able to help motivate golfers when they are having a bad game.

The overall responsibility of golf caddies is to make the game of golf more enjoyable for the golfers for whom they are caddying. The caddies become a huge part of the game some times and most golfers use the caddy if possible.

Golf clubs nowadays understand how caddies important to the golfer so that the golf clubs are required to prepare efficiency caddies that ready to caddy with the golfers. This is the reason why CiMSO Caddy Management System is one of the important features of the GOLFmanager. The Caddy Management system is not only supporting the golfer to get the partner caddy, but the system is also supporting the operation of the golf club. We will mention in details about the feature of the CiMSO Caddy Management system in the next article.

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

รู้จัก Fancourt Hotel and Country Club

Fancourt South Africa (ตั้งอยู่ในใจกลาง Garden Route ของแอฟริกาใต้ ห่างจาก George Airport 7 กม) เป็นกอล์ฟ รีสอร์ต และคันทรี่คลับ ที่เป็นหนึ่งในสิบอสังหาริมทรัพย์เพื่อไลฟ์สไตล์ชั้นนำของโลก เลือกเปลี่ยนระบบจัดการสนามกอล์ฟและรีสอร์ตจากเดิมที่ใช้หลายระบบ และแต่ละระบบไม่เชื่อมต่อกัน มาเป็นระบบซอฟต์แวร์คิมโซ (CiMSO Hospitality ERP Software) ซึ่งเป็น โซลูชันซอฟต์แวร์แบบครบวงจร (Integrated Software) เพื่อ แขก (guests) สมาชิกคลับ (club members) และผู้พักอาศัย (residents) ได้รับการบริการพิเศษที่สุด ใน Golf Resort & Estate ระดับ 5 ดาวของโลก

เพื่อให้แขกได้รับความพึงพอใจสูงสุด ผู้บริหารของ Fancourt กล่าวคือ Dr Hasso และ Sabine Plattner เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเลือกใช้ระบบดิจิตอลระบบเดียว (Single Solution) และรวมการบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สนามกอล์ฟ โรงแรม ร้านอาหาร สปา ฟิตเนส kids club เลานจ์ โรงภาพยนตร์ และกิจกรรมอื่นๆ เข้าด้วยกัน

การเปลี่ยนมาใช้ CiMSO Hospitality ERP Software ระบบเดียว ซึ่งซอฟต์แวร์คิมโซเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจากความต้องการ ประสบการณ์การให้บริการลูกค้า ช่วยให้ Fancourt เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การให้บริการลูกค้า การสื่อสาร และประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าที่ดีขึ้น ด้วยระบบ CDP + Club Management ทำระบบสมาชิก แบบรายเดือน รายปี เก็บประวัติการเข้าใช้บริการ เพื่อทำ CRM การตลาดตรงกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบัน Fancourt ให้บริการสนามกอล์ฟ พร้อมห้องพักสุดหรูจำนวน 115 ห้อง และร้านอาหารชั้นนำ 4 แห่ง เหมาะสำหรับครอบครัวในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รัก นักกอล์ฟ และผู้ที่มองหาสถานที่พักผ่อนใน Garden Route ที่อบอุ่น ผ่อนคลายและสนุกสนาน ค้นพบกิจกรรมสันทนาการมากมาย สปาพร้อมโรงอาบน้ำโรมันอุ่นในร่มและทรีทเมนท์เพื่อสุขภาพระดับโลก คิดส์คลับ เลานจ์สำหรับวัยรุ่น โรงยิม โรงภาพยนตร์ สระว่ายน้ำอุ่นในร่มและกลางแจ้ง ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเทนนิส วิ่งและเดินชมนกและตกปลา ศูนย์นันทนาการมีสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมมากมายเพื่อให้แขกทุกวัยและทุกความสนใจได้รับความบันเทิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fancourt: https://www.fancourt.co.za/

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality สำหรับ สนามกอล์ฟ (Golf Software) โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก (Hotel management Software) อีเวนท์ (Event Management Software) ร้านอาหาร ครัวกลาง (Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software) สปา (Spa Software) ระบบรายปลีก-ขายส่ง (Wholesale Retail  mangement) ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Management) และธุรกิจบริการอื่นๆ)                                              

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-1296312 หรือ marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

ระบบ ERP มีมูลค่าเท่าไหร่?

Enterprise Resource Planning (ERP) ของ CiMSO คือ ซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจ สำหรับ ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท คลับ (สโมสร, สปอร์ตคลับ) สนามกอล์ฟ และธุรกิจบริการอื่นๆ สามารถรวมกระบวนการจัดการทั้งหมดไว้ในระบบเดียว เพื่อตอบโจทย์การให้บริการของคุณโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีระบบ ERP ยุคใหม่เพียงไม่กี่ระบบที่สามารถเชื่อมต่อการจัดการโรงแรมส่วนหน้า (หรือระบบ PMS) เข้ากับ เข้ากับระบบบริหารจัดการบัญชีงบดุลแบบเต็มรูปแบบ (Fully Integrated Software)

จากประสบการณ์ของคิมโซ (CiMSO) เราพบว่าบริษัทต่างๆ ใช้จ่ายมากกว่า 5-10% ของงบประมาณทั้งหมดไปกับการลงระบบ ERP ใหม่หรือในช่วงแรกของการลงระบบ ERP (Implementation) นอกจากนั้น บริษัทมักจะใช้จ่ายประมาณ 1-2% ของงบประมาณประจำปี สำหรับแผน SLA (service-level agreement) ต่อปี

ปัจจัยต่อไปนี้ เป็นตัวกำหนดต้นทุนของระบบ ERP

ขนาดองค์กร (Organisation Size)
บริษัทขนาดเล็ก มีจำนวนคนน้อยก็จะเสียค่า license ต่อคนน้อย และโดยปกติจะมีการผลิตและการจัดการการด้านซัพพลายเชน (Supply chain Operation) ที่เล็กกว่าบริษัทใหญ่  ซึ่งหมายถึงความซับซ้อนในการไมเกรชั่น (Migrating System) น้อยลงเมื่อมีการย้ายระบบ ยิ่งธุรกิจของคุณมีขนาดใหญ่เท่าใด คุณก็ต้องจ่ายมากขึ้นเท่านั้น บริษัทต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการล่วงหน้าได้โดยเลือกการปรับใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์
 
ความซับซ้อนของติดตั้งระบบ (Implementation)
องค์กรขนาดใหญ่และบางครั้งองค์กรที่ลงทุนไปมากแล้วในระบบ ERP ที่แตกต่างกัน อาจต้องลงแรงและวางแผนมากขึ้นเพื่อโยกย้ายไปยังระบบ ERP ไปบนคลาวด์ การโฮสต์ระบบ ERP บนเซิร์ฟเวอร์ภายในยังเพิ่มความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย
 
ฟีเจอร์ของระบบที่ต้องการพิเศษ (required Features)
ธุรกิจบางแห่งอาจต้องการคุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับระบบ ERP ของตนมากกว่าที่อื่น และคุณลักษณะและบริการเพิ่มเติมเหล่านั้นอาจส่งผลให้ค่าลิขสิทธิ์หรือค่าสมัครสมาชิกสูงขึ้น
 
การปรับแต่งระบบ (Customisations)
หากธุรกิจต้องการคุณสมบัติแบบกำหนดเองให้เชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่เดิม หรือต้องการปรับแต่งการทำงานของระบบ ซึ่งไม่ใช่ฟีเจอร์ที่จำเป็นตามปกติที่ธุรกิจเช่นเดียวกันจะต้องมี อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการใช้งานเพิ่มเติม ธุรกิจควรมุ่งเน้นเฉพาะการเพิ่มคุณลักษณะที่จำเป็นเท่านั้น
 
ค่าใช้จ่ายของระบบ ERP ที่เกิดต่อเนื่อง
นอกจากค่าติดตั้งระบบ ERP แล้ว อย่าลืมว่ายังมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่ต้องพิจารณา เช่น

 • เจ้าหน้าที่ไอที (IT staff) : ระบบ ERP ของคุณจะต้องได้รับการจัดการ และการปรับใช้ในองค์กร คุณจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไอทีภายในเพื่อจัดการกับความต้องการทางเทคนิคใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • การสนับสนุนลูกค้า (Customer Support): แม้ว่าการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน เช่น ฐานความรู้และความช่วยเหลือทางอีเมล์ โดยทั่วไปจะรวมอยู่ในราคาของระบบ ERP แต่การสนับสนุนขั้นสูง (advanced support)จะต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษาและการอัพเกรด (Maintenance and Upgrading): การปรับใช้ในองค์กรจำนวนมากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการบำรุงรักษาและการอัพเกรดซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม หากคุณชำระเงินแบบ subscription-based fee สำหรับ cloud ERP deployment ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการอัพเกรดอาจรวมอยู่ในปัจจัยดังกล่าวแล้ว

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สำหรับโซลูชัน ERP, ตัวอย่างการคำนวณ
รายได้ต่อเดือน อย่างน้อย 2,000,000.00 บาท รายได้ต่อปี หรือ ของยอดการลงทุนครั้งแรกของธุรกิจ รวม 24,000,000 ล้านบาท

งบประมาณการลงทุนสำหรับระบบ ERP: 24,000,000 x 5% = 1,200,000 บาท

อย่างไรก็ตาม จริงๆแล้วก็ ไม่มีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ตายตัวว่าคุณควรใช้จ่ายเท่าไรกับระบบ ERP เนื่องจากจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น

 • หากคุณต้องการระบบสนามกอล์ฟ แต่ยังไม่ต้องการระบบบัญชี คุณจะเสียค่าใช้จ่ายพาะส่วนการบริหารจัดการสนามกอล์ฟเท่านั้น
 • หากฝ่ายบริหาร ต้องการเห็นข้อมูลภาพรวมตั้งแต่การจัดการขาย การตัดสต๊อกสินค้า ไปจนถึงการบัญชี ซึ่งมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้องค์กรเติบโตไวเพราะระบบจะช่วยเพิ่มผลกำไรมากกว่า บริษัทก็จะตัดสินใจลงระบบ ERP ทั้งระบบ

หากคุณกำลังพิจารณาเลือกใช้ระบบ ERP และสงสัยว่าจะใช้จ่ายควรจะเป็นเท่าใด ลองพิจารณาดูว่าต้นทุนของการซื้อระบบ ERP เป็นแค่ส่วนน้อยของการลงทุนเท่านั้น ถ้าเทียบกับต้นทุนการลงทุนอื่นๆ เช่น การก่อสร้าง การจ้างงาน การจ้างที่ปรึกษา และการขอใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น  

ระบบ ERP อาจเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดที่เจ้าของธุรกิจจะทำ และประโยชน์ของระบบ ERP ก็คือการมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แหล่งหนึ่งสำหรับบริษัทของคุณ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริง (real-time data) เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยการเชื่อมต่อพื้นที่ธุรกิจทั้งหมดภายใต้ระบบเดียว (single system) การมองเห็นนี้สามารถนำไปสู่การสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างแผนกต่างๆ ลดต้นทุน ลดdowntime ของระบบ การรายงานที่แม่นยำและละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ขาย มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality สำหรับ สนามกอล์ฟ (Golf Software) โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก (Hotel management Software) อีเวนท์ (Event Management Software) ร้านอาหาร ครัวกลาง (Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software) สปา (Spa Software) ระบบรายปลีก-ขายส่ง (Wholesale Retail  mangement) ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Management) และธุรกิจบริการอื่นๆ)                                              

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-1296312 หรือ marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

What does ERP software cost?

CiMSO‘s Enterprise Resource Planning (ERP) toolbox provides business management software that allows hotels, resorts, clubs, lodges, and guesthouses to integrate all their management processes on a single, next-generation, customer-centric system. There are precious few next-generation ERP systems that integrate Property Management (PMS) into a seamless system with full financial control to balance sheet.

From CiMSO’s investigation, we have found companies spend on average 5-10% of their total investment budget on an ERP solution during the initial implementation phase. Furthermore, companies typically spend about 1-2% of their annual budget on the SLA plan.

The following factors dictate the cost of an ERP solution:

Organization Size

Smaller companies will require fewer people on their licenses and will usually have smaller manufacturing and supply chain operations, which means less complexity when migrating systems. The larger your business is, the more you can expect to pay. Companies can avoid some upfront implementation costs by selecting a cloud deployment, which doesn’t require hardware implementation.

Implementation Complexity

Larger organizations and sometimes organizations already heavily invested in a different ERP system may require more work and planning to migrate to a cloud ERP system. Hosting ERP software on internal servers also adds a layer of complexity and additional costs.

Required Features

Some businesses may require more features for their ERP system than others, and those additional features and services may result in a higher license or subscription cost.

Customisations

If a business needs custom features built into their system that are not ordinarily required, it may involve additional development and implementation costs. Businesses should focus on only adding the features they need.

Recurring ERP System Costs

Keep in mind that there’s more to budget for than just the ERP implementation. In addition to upfront costs, there are ongoing expenses to consider, like:

 • IT Staff:Your ERP system will have to be managed, and an on-premise deployment will require internal IT staff to handle any technical needs that arise.

 • Customer Support:While basic support, like knowledge base and email assistance, is typically included in the price of an ERP solution, more advanced support will require additional fees.

 • Maintenance and Upgrading:Many on-premise deployments charge additionally for maintenance and software upgrades. However, if you pay a subscription-based fee for a cloud ERP deployment, the cost of maintenance and upgrades may already be factored in.

How Much to Spend for an ERP Solution, Sample Calculation

Income per month at least 2,000,000 Baht. Total gross revenue per year, or the project investment budget, is 24,000,000 Baht

ERP Budget: 24,000,000 x 5% = 1,200,000 Baht

However, there is no fixed percentage on how much you should spend on the ERP system because it will vary according to the customer’s needs. For example,

 • If you want a golf course management system but do not need an accounting system, you will only pay for the golf course management system.
 • If the management wants to see an overview from sales management, the inventory process, and accounting, this ensures the rapid growth of the organization, because the system will increase profits. The company will decide whether to implement the full, integrated ERP system.

If you are considering how much you will spend for an ERP solution, keep in mind that the actual ERP software cost will be a minor portion of the total project cost, compared with the other investment costs, e.g., construction, employment, consultation fees, licensing, etc.

An ERP system is one of the biggest investments that a business owner will ever make, and the greatest benefit to ERP systems is having one reliable source of truth for your company. You can collect real-time data about your operations by connecting all business areas under one system. This visibility can lead to better communication among departments, reduced costs, decreased downtime, more accurate and thorough reporting, improved relationships with customers and vendors, greater flexibility, and overall optimized efficiency. 

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com