หลักสูตร Foundation คืออะไร

น้อง ๆ คนไหนวางแผนที่จะไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร (UK) น้องๆ จะต้องรู้จัก Foundation Course นะคะ

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ได้มีระบบการศึกษาแบบอังกฤษ แต่มีความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร โดยหลักสูตรปรับพื้นฐานจะช่วยเตรียมพร้อมให้คุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาตรี โดยจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ตลอดจนจะช่วยให้คุณมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

สรุปง่าย ๆ Foundation คือ คอร์สเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ เนื่องจากการศึกษาในสหราชอาณาจักรในระดับก่อนจะเข้าอุดมศึกษานั้นจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเป็นระยะเวลาทั้งหมด 13 ปี คือ มีมัธยม 7 ปีและ เรียน A Level 2 ปี โดยการเรียน A LEVEL เป็นการปูพื้นฐานเฉพาะทางไปแล้ว แต่ระบบการศึกาาของประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอังกฤษ ทำให้น้องๆที่จบระดับชั้นมัธยมจากประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องเข้าเรียนหลักสูตร Foundation หรือหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อน ถึงจะเข้าเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษได้

ระยะเวลาในการเรียน Foundation

ระยะเวลาในการเรียน Foundation ของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาประมาณ 9 เดือน ถึง 1 ปีการศึกษาค่ะ แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยที่เรียน Foundation ระยะสั้นๆ เช่น Foundation หลักสูตร Business ของ Portsmouth University ใช้ระยะเวลาเพียง 4 เดือนค่ะ

สาขาต่าง ๆ ในหลักสูตร Foundation

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในหลากหลายสาขาวิชา เช่น Business, Finance & Management, Computing, Law, Art and Design, Engineering, Social Science, Medicine, Science and Pharmacy, Media และ Humanities

สำหรับสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Foundation นั้นจะเป็นสถาบันที่ร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถการรันตีการก้าวเข้าสู่การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยให้กับคุณได้หากผลการเรียนผ่านเกณฑ์ โดยหลายหลักสูตรนักเรียนสามารถเรียนในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งคุณจะสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ เช่น ทั้งห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนและสถานที่เล่นกีฬา

เกณฑ์การรับเข้าเรียน Foundation 

เกณฑ์ในการรับเข้าเรียน Foundation ของมหาวิทยาลัยแต่ละที่จะไม่เหมือนกัน แต่ส่วนมากจะต้องจบการศึกษาระดับชั้น ม.6 (ถ้าจบม.5 จะต้องเกรดดีระดับ 3.0+) และจะต้องมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอล (IELTS) ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 4.5 และได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.0 ในแต่ละทักษะ ถ้าหากทักษะภาษาอังกฤษของต่ำกว่าเกณฑ์ที่กล่าวมา คุณอาจจะต้องเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ก่อนเข้าเรียนหลักสูตร Foundation

  • ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือเทียบเท่า
  • ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • จดหมายแนะนำตัว
  • สำเนาพาสปอร์ตและวีซ่า

Foundation สอนอะไร

คอร์ส Foundation แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ส่วนที่พัฒนาภาษาอังกฤษ (Academic English) ซึ่งจะคล้าย ๆ กับ Pre Sessional English ของนักเรียนป.โท
  2. ส่วนที่พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปริญญาตรี ที่เราจะเรียน แะทักษะในการเรียนแบบคนอังกฤษ
Banner-Ascend

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com