การเปลี่ยนประเภทวีซ่า/Alter the status of visa

เมื่อต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยแล้วต้องการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราที่ประเทศไทยโดยไม่ต้องการเดินทางไปทำที่สถานฑูตไทยในต่างประเทศ ก็สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ ซึ่งวีซ่าที่สามารถเปลี่ยนประเภทได้ ก็มีเช่น วีซ่า Immigration-Tourist,Transit Visa,ผ.15, ผ.30, ผผ.30, ผผ.90 ซึ่งต้องมีระยะเวลามากกว่า 15 วันนับแต่วันที่ไปยื่นเรื่อง หากระยะเวลาน้อยกว่า 15 วันไม่สามารถทำได้

การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Immigration Non-B

การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรานั้นไม่สามารถทำเรื่องเปลี่ยนในประเทศไทยได้ถ้า

1. วีซ่าบางประเภทก็ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้เช่น Immigration –Ed ( วีซ่านักเรียน ) หรือวีซ่า Immigration – O (วีซ่าแต่งงาน) ต้องการเปลี่ยนเป็น Immigration-Non B ซึ่งต้องเดินทางออกไปทำที่สถานฑูตในต่างประเทศ หรือ เดินทางออกไปต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาทำที่ประเทศไทยใหม่

2. ต่างชาติบางประเทศเช่น อินเดีย ปากีสถาน หรือคนจีนที่เดินทางโดยเดินผ่านเข้ามา ซึ่งต้องเดินทางกลับไปทำที่สถานฑูตไทยในประเทศนั้น ๆ

3. บริษัทนายจ้างมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ถึง 2 ล้าน และ มีพนักงานคนไทยไม่ถึง 4 คนต่อต่างชาติ 1 คน
ดังนั้นหากต่างชาติคนใดต้องการเปลี่ยนประเภทก็ต้องดูรายละเอียดเบื้องต้นก่อนว่าสามารถยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้หรือไม่

การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Immigration Non-O

1. ต้องมีใบทะเบียนสมรสจดทะเบียนที่ประเทศไทย หรือถ้าจดที่ต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แล้วนำให้สถานทูตประเทศนั้น ๆ รับรอง

2. ต้องมีเงินในบัญชี 400,000 บาท หรือมีเงินเดือนขั้นต่ำ 40,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราเป็น Immigration Non-Ed

ต้องมีใบจากสถานศึกษารับรองประกอบ ซึ่งวีซ่านักเรียนนี้ส่วนใหญ่แล้วทางโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันสอนภาษาที่ไปลงเรียนไว้จะเป็นผู้ออกเอกสารให้ต่างชาติสามารถนำไปยื่นได้ที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองได้

Banner-Jarrett-Lloyd

To contact Jarrett Lloyd by phone, please call +66-2392-4187 or email at contact@jarrettlloyd.com