การจัดการ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) ด้วยซอฟต์แวร์คิมโซ

ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลใด ๆ ที่ขายสินค้าหรือให้บริการเป็นประจําและมีผลประกอบการต่อปีเกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Add Tax – VAT 

เมื่อผู้ประกอบการได้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  ผู้ประกอบการมีหน้าที่ ต้องทำ 3 อย่างคือ

  1. การออกใบกำกับภาษี เมื่อมีการขายหรือการให้บริการ
  2. การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30

แต่ผู้ประกอบการ ส่วนมากจะสับสนว่าการออกใบกำกับภาษี จะต้องออกเมื่อใด ซึ่งหลายท่านก็จะเลือกออกเมื่อมีการรับชำระค่าสินค้าและค่าบริการแล้ว ซึ่งจริงๆแล้วทางสรรพากรมีการกำหนดจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) เอาไว้ ซึ่งจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของกิจการ

บทความนี้จะ พูดถึง … 

  • คำนิยามของจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  
  • ประเภทของจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) ภายใต้กฎหมายสรรพากรไทย และ
  • ความสามารถของ ซอฟต์แวร์คิมโซ (CiMSO Software) ในการจัดการจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) เพื่อการออกใบกำกับภาษี การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30

จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  หมายถึง จุดที่ผู้ประกอบการถูกกำหนดโดยกฎหมาย ว่ามีภาระภาษีเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ และมีหน้าที่จัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ พร้อมทั้ง การนำยอดขาย ภาษีขาย ไปลงในรายงานภาษีขาย

จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) สามารถแยกเป็นจุดความรับผิดชอบ ตามรูปแบบของกิจการ 4 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 : ธุรกิจขายสินค้า

ประเภทที่ 2 : ธุรกิจการให้บริการ

ประเภทที่ 3 : กิจการนำเข้าสินค้า

ประเภทที่ 4 : การขายสินค้าหรือให้บริการกรณีพิเศษ

ประเภทที่ 1 : ธุรกิจขายสินค้า

 

กิจกรรม

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม(TAX POINT)

ขายสินค้าทั่วไป

เมื่อมีการส่งมอบสินค้า แต่หากมีการกระทำต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบสินค้า ก็ให้จุดความรับผิดเกิดขึ้นทันทีที่มีการกระทำนั้น ๆ

ก.      การโอนกรรมสิทธิ์สินค้า

ข.      ได้รับชำระค่าสินค้า

ค.      ได้ออกใบกำกับภาษี

เช่าซื้อ / สัญญาซื้อขายผ่อนชำระ

ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ 

การขายสินค้าโดยมีการตั้งตัวแทนขาย

เมื่อตัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

การขายสินค้าโดยการส่งออก

ก. มีการชำระอากรขาออก/ มีการวางหลักประกันอากรขาออก/ จัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออก

ข. ในกรณีที่นำสินค้าเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก Tax Point เกิดขึ้น ณ วันที่นำสินค้าเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก

ค. 

การขายสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

เมื่อโอนกรรมสิทธิ์สินค้าประเภทที่ 2 : ธุรกิจการให้บริการ

 

กิจกรรม

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม(TAX POINT)

การให้บริการโดยทั่วไป

ได้รับชำระค่าบริการ /รับเงินจ่ายล่วงหน้า / เงินมัดจำหรือเงินจอง

การให้บริการตามสัญญาที่กำหนดค่าตอบแทนตามส่วนของบริการที่ทำ

เมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการนั้นๆ

การให้บริการที่ทำในต่างประเทศ แต่ได้มีการใช้บริการที่ประเทศไทย

เมื่อมีการรับชำระค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วน

การให้บริการและได้รับชำระด้วยเช็ค

วันที่ปรากฏในเช็ค

ประเภทที่ 3 : กิจการนำเข้าสินค้ากิจกรรม

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม(TAX POINT)

การนำเข้าโดยทั่วไป

ชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเมื่อมีการวางค้ำประกันอากรขาเข้า

การนำเข้าสินค้าในราชอาณาจักร เข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก

วันที่ได้มีการนำสินค้าออกจากเขตอุตสาหกรรม

ประเภทที่ 4 : การขายสินค้าหรือให้บริการกรณีพิเศษกิจกรรม

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม(TAX POINT)

การขายกระแสไฟฟ้า น้ำประปา หรือสินค้าที่มีลักษณะเดียวกัน

วันที่รับชำระค่าสินค้า เว้นแต่มีการออกใบกำกับภาษีก่อนมีการรับชำระ

การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิในสิทธิบัตร กู๊ดวิลล์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สัมปทานค่าสิทธิ

ได้รับชำระราคาสินค้า

การขายสินค้าหรือให้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติ

เมื่อนำเงินออกจากเครื่อง

ขายสินค้/บริการและรับชำระราคาด้วยการใช้บัตรเครดิต

เมื่อมีการส่งมอบ เว้นแต่มีการออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิต ให้ใช้วันที่มีการออกหลักฐาน 

การนำสินค้าออกไปใช้เองหรือนำไปให้ผู้อื่น โดยไม่ได้ใช้เพื่อการประกอบกิจการ

เมื่อนำไปใช้หรือส่งมอบสินค้า ให้บุคคลอื่นเพื่อใช้ 

สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

เมื่อมีการตรวจพบ

มีสินค้าคงเหลือ และหรือทรัพย์สินที่มีไว้ในการประกอบการ ณ วันเลิกกิจการ

เมื่อเลิกประกอบกิจการหรือแจ้ง เลิกประกอบกิจการ

นำสินค้าหรือบริการไปใช้ในการผลิตสินค้า/ ให้บริการ/ บริหารงานของกิจการ

เมื่อได้ใช้บริการไม่ว่าตนเองหรือบุคคลอื่นคำถามที่พบบ่อย 

1.เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) ภายใต้กฎหมายไทย มีความแตกต่างกันแบ่งแยกตามประเภทของกิจการ ระบบคิมโซ (CiMSO Software) มีความสามารถในการบริหารจัดการหรือไม่ 

คำตอบ แม้ว่าซอฟต์แวร์คิมโซ เป็นระบบ ERP ที่มาจากต่างประเทศ แต่ทีมงานผู้พัฒนาระบบ ในส่วนของ ระบบบัญชี (ACCOUNTSoffice และ BACKoffice) เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายภาษีอากร ระบบจึงมีความสามารถในการจัดการบันทึกบัญชี การออกใบกำกับภาษี และการออกรายงานภาษี ที่ถูกต้องตรงตามจุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) ทำให้ผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศไทย (และประเทศอื่นๆ) สามารถที่จะตั้งค่าและดำเนินตามขั้นตอนที่ทีมงาน CiMSO Southeast Asia แนะนำได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง 

แผนภาพขั้นตอนการจัดการจุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีขาย (Output Vat)

แผนภาพขั้นตอนการจัดการจุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อ (Input Vat)

2. เมื่อมีการการขายและการซื้อสินค้า ถูกต้องตามจุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) แล้ว ระบบคิมโซสามารถออกรายงานภาษี และ รายงานภาษีขาย ได้ถูกต้องตามหลักการออกรายงานภาษีซื้อ-ขาย ตามแบบของกรมสรรพากรหรือไม่

คำตอบ ระบบสามารถแสดงรายงานภาษีซื้อ และ รายงานภาษีขาย ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบของกรมสรรพากร <คลิก เพื่อดู บริหาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วย ระบบบัญชี CiMSO Accountings>

ติดต่อเรา

CiMSO สนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนจากระบบซอฟต์แวร์แบบแยกส่วน (fragmented legacy software systems) ไปยังรูปแบบซอฟต์แวร์อีอาร์พีอินทีเกรชัน (integrated ERP solutions) CiMSO ยังดูแลและให้ความช่วยเหลือในการการปรับใช้ระบบใหม่อย่างประสบความสำเร็จ โดยเรามีมาตรฐานในการให้บริการ ภายใต้ ระบบบริหารคุณภาพ ISO90003 และหลักการจัดการโครงการแบบ PRINCE II

กรุณาติดต่อสำนักงาน CiMSO ในพื้นที่ของคุณหรือ Value Added Reseller (VAR) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดซอฟต์แวร์ ERP ของ CiMSO สำหรับ โรงแรม ล็อดจ์ รีสอร์ท (Hotels, Lodges, Resorts) สโมสรหรือคลับ (Club) ไทม์แชร์(Timeshare) และการจัดการพื้นที่เช่า(Leasing management

หากคุณต้องการระบบที่ปรึกษาและระบบ ERP สำหรับธุรกิจการบริการ (ซอฟต์แวร์กอล์ฟ ซอฟต์แวร์การจัดการโรงแรม ซอฟต์แวร์การจัดการรีสอร์ท ซอฟต์แวร์การจัดการกิจกรรม ร้านอาหาร ซอฟต์แวร์การจัดการอาหารและเครื่องดื่มและครัวกลาง ซอฟต์แวร์สปา การจัดการร้านค้าปลีกขายส่ง การจัดการแฟรนไชส์ ​​และอื่นๆ ธุรกิจบริการ)

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software   เพื่อสาธิตการใช้งานสั้นๆ (ฟรี ผ่านระบบออนไลน์) ได้ที่ 02-1296312 หรือ  Marketingth@cimso.com

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com