ยื่นแบบ ภาษีสรรพาสามิต ด้วยระบบ CiMSO – Hospitality & Business ERP software

ภาษีสรรพาสามิต (excise tax) เป็นภาษีอีกตัวหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าและให้บริการบางประเภทจะต้องให้ความสนใจ และดำเนินการให้ถูกต้อง เพราะภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และศีลธรรมอันดี มีลักษณะฟุ่มเฟือย และสินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ เป็นต้น เพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาลนำไปบริหารประเทศ และทะนุบำรุงท้องถิ่นต่าง ๆ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

สนามกอล์ฟ (Golf course) เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟตามนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุม จำกัด และป้องกันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตอนที่ 19 กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายความว่า การประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพของ สิ่งแวดล้อมเพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ เช่น สนามกอล์ฟ เป็นต้น

แล้ว ภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสนามกอล์ฟ มีอะไรบ้าง?

กรมสรรพสามิต กำหนดให้จัดเก็บภาษีจากค่าใช้บริการของสนามกอล์ฟ และค่าสมาชิกของสนามกอล์ฟ

(1) ค่าสมาชิก และ (2) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ โดยจัดเก็บภาษีตามมูลค่า อัตราร้อยละ 10 และภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต

1. ค่าสมาชิก ได้แก่ 

  • รายรับจากค่าสมาชิก รวมถึงค่าสมัครสมาชิกด้วย
  • รายรับจากค่าสมาชิกที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆ ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2540 เป็นต้นไป
  • รายรับจากค่าธรรมเนียมการโอนค่าสมาชิก เฉพาะส่วนที่เป็นรายได้ของสนามกอล์ฟ
  • รายรับอื่นใดที่เรียกเก็บจากสมาชิก เช่น ค่าบำรุงสนามที่เก็บเป็นรายปีหรือ รายเดือน เป็นต้น

2. ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ ได้แก่ 

  • ค่า Green fee
  • ในกรณีที่ค่า Green fee รวมอยู่ในค่าบริการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย (Package tour) ให้คิดค่า Green fee ตามที่ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟได้รับจริงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่า Green fee ปกติของสนามนั้น

การบริการท่องเที่ยวแบบเหมา ( Package Tour ) ซึ่งจะคิดค่า Green Fee ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของค่า Green Fee ปกติตามข้อ 2.2 ได้ จะต้องเป็นบริการท่องเที่ยว แบบเหมา ( Package Tour ) ซึ่งคิด ค่าบริการที่พัก อาหาร และบริการอื่นๆ รวมทั้งค่า Green Fee ไว้ด้วยกัน และการให้บริการที่พัก ดังกล่าวจะต้องเป็นการจัดให้พัก ในห้องพักซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสนามด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3, กรมสรรพาสามิต

จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต เมื่อใด? 

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 54 ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมกับชำระภาษีภายในวันที่ 15 (สิบห้า) ของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น ซึ่งความรับผิดทางภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการ

แล้ว CiMSO เป็นระบบต่างประเทศ จะรองรับการชำระภาษีสรรพาสามิตหรือไม่? 

รองรับแน่นอน ระบบ CiMSO ERP Software นอกจากจะรองรับการออกรายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย การชำระภาษีแบบต่างๆ (ด้วยการดึงข้อมูลเป็น csv. โอนเข้าระบบยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร) แล้วยังรองรับการทำข้อมูลในรูปบบ csv. สำหรับการจัดทำบัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการตามแบบที่อธิบดีกาหนด (ภษ.03-07) ดังรายละเอียดและขั้นตอนง่ายๆด้วยการตั้งค่าแบบฟอร์มของ ภส.03-07 เอาไว้ในระบบ CiMSO ได้เลย จากนั้นเมื่อต้องการจะยื่น (เช่น ทุกวันที่ 15 ของเดือน) ก็เข้ามาที่แบบฟอร์มที่ตั้งค่าไว้ จากนั้นกดเลือกเดือนที่ต้องการ และดาวโหลดข้อมูลออกไปเป็น csv และนำเข้าระบบของกรมสรรพาสามิตได้ทันที ง่ายๆแค่อึดใจเดียว ^______________^

มาดู วิธีตั้งค่าแบบฟอร์ม ภส.03-07 อย่างง่ายกัน

1. ให้เข้าไปที่รายงานการทำธุรกรรม (Transaction Console) หรือ เรียกอีกอย่างว่ารายงาน F700 และทำการกรองข้อมูลเฉพาะค่าสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิตรเท่านั้น เช่น ค่าสนามกอล์ฟ ค่าธรรมเนียมสมาชิก และ อื่น

2. บันทึกการกรองค่าสินค้าและบริการดังกล่าวในชื่อเทมเพลตรายงาน “ภส. 03-07” เพื่อนำรูปแบบการกรองในลักษณะนี้ไว้ใช้ในอนาคตได้

3. ในครั้งถัดๆไปสามารถมาเลือกเทมเพลตรายงาน ภส.03-07 ที่บันทึกไว้และกดออกรายงานได้เลย

มาดู ขั้นตอนการออกรายงานภาษีสรรพสามิตร โดยดึงข้อมูลเป็นไฟล์ .csv ออกมาพร้อมยื่นในเว็บไซต์กรมสรรพาสามิต

  1. ทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมการขายไม่ว่าจะเป็นการขายเงินสด (CSS) หรือ การขายเงินเชื่อ (DIN) ซอฟต์แวร์คิมโซจะทำหน้าที่บันทึกรายการดังกล่าว ทั้งในส่วนของรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตร เพื่อนำไปยื่นภาษีในขั้นตอนถัดไป
  2. พนักงานที่ดูแลในเรื่องการยื่นภาษีสรรพสามิตร สามารถเข้ามาในรายงานการทำธุรกรรม (Transaction Console) และเรียกรายงานภาษี “ภส. 03-07” โดยสามารถเรียกดูได้ทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือสามารถระบุช่วงระยะเวลาวันที่ที่ต้องการดึงรายงานได้อย่างไม่จำกัด
  3. ซอฟต์แวร์คิมโซ จะออกรายงานมาในลักษณะของข้อมูลดิบซึ่งเป็นไฟล์ .CSV เพื่อนำเป็นอัพโหลดในเว็บไซต์กรมสรรพสามิตร อีกทั้งยังสามารถออกเป็นรายงานสำเร็จรูปไฟล์ pdf เพื่อใช้เป็นรายงานเก็บข้อมูลภายในได้

(ออกรายงานเป็นไฟล์ .csv เพื่อให้ได้ข้อมูลดิบ)

(ออกรายงานเป็นไฟล์ .pdf เพื่อใช้เป็นรายงานภายใน)

4. หากต้องการข้อมูลดิบเพื่อทำการอัพโหลดเพื่อยื่นเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพสามิตร ให้เลือกเป็นไฟล์ประเภท .csv เพื่อนำไปอัพโหลดข้อมูลต่อไป

5. ออกฟอร์ม “ภส.03-07” ด้วยระบบยื่นภาษีสรรพสามิต ของกรมสรรพาสามิต และทำการยื่นแบบฟอร์ม ชำระเงินค่าภาษีสรรพสามิตต่อไป

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

5.2-Ci-Header-GOLFmanager-c

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com