ทำไมกลุ่มเครือโรงแรม (Hotel Chain) จึงควรเลือกใช้โปรแกรมคิมโซ (CiMSO)

ซอฟต์แวร์คิมโซ (CiMSO Software Suit) เป็น ซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างฟีเจอร์ให้รองรับสำหรับบริหารจัดการโรงแรมและตอบสนองความต้องการของธุรกิจโรงแรมแบบกลุ่มเครือ (Group Hotel} Hotel chain) แบบเดี่ยว (Standalone) รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจการบริการอื่นๆ (Other Hospitality Businesses)

โดยมีฟีเจอร์ที่สำคัญดังนี้

  1.   การจัดการการจองแบบกลุ่ม (Group Reservations Management): ระบบคิมโซมีฟีเจอร์รองรับการจองและจัดการการจองสำหรับกลุ่มเครือโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถย้ายการจองไปยังโรงแรมต่างๆในเครือได้ ติดตามจำนวนการเข้าพักในแต่ละวัน และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองได้อย่างไม่มีปัญหา
  2. การจัดการจำนวนห้องพัก (Room Inventory Management): การจัดการจำนวนห้องพักให้มีเพียงพอต่อการเข้าพักของลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมแบบกลุ่มเครือ คิมโซช่วยให้โรงแรมสามารถจัดการบริหารห้องพักให้เพียงพอและกระจายห้องพักให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละท่าน
  3. การจัดการรายได้ (Revenue Management): คิมโซมีระบบการจัดการรายได้ที่สามารถทำให้รับรู้รายได้ได้ทันที พร้อมกับการจัดการและกำหนดราคาตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการของตลาด เทศกาล การจองแบบกลุ่มใหญ่ เพื่อให้ได้เป้าหมายสูงสุดคือการเพิ่มรายได้และเพิ่มกำไร
  4. ระบบบัญชีและระบบรายงานแบบกลุ่ม (Group Accounting and Reporting): คิมโซมีระบบบัญชีและระบบรายงานที่เหมาะสมต่อความต้องการของกลุ่มเครือโรงแรม ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถรับรู้รายได้ได้ทันทีพร้อมดึงรายงานแยกเป็นแต่ละโรงแรม หรือรวมทั้งเครือได้อย่างง่าย
  5. การบริหารจากส่วนกลาง (Centralized Management): เป็นเรื่องปกติผู้บริหารของกลุ่มเครือโรงแรมจำต้องบริหารหลายโรงแรมในเวลาเดียวกัน โปรแกรมคิมโซจึงมีความสามารถที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารโรงแรมได้จากที่ไหนในโลก ไม่ว่าจะเป็นตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสามารถควบคุมดูแลถึงการจองห้องพัก สินค้าคงคลัง ราคา รายงาน และการดูแลการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งหมดนี้จึงแสดงให้เห็นว่าระบบคิมโซเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับกลุ่มเครือโรงแรมที่มีฟีเจอร์และความสามารถที่รองรับการบริหารธุรกิจ รายได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาการบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

5.2-Ci-Header-GOLFmanager-c

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com