การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแทนใบกำกับภาษีอย่างย่อ

เคยไหมครับ ลูกค้ามารับประทานอาหารที่ร้านแล้ว ชำระเงินและเราก็ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ จากเครื่องแคชเชียร์ (PoS) ให้ไปแล้ว สักพัก ลูกค้าเดินกลับมาขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ เพราะต้องการเอาใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบไปใช้สิทธิภาษีซื้อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากร

แล้วขั้นตอนที่ถูกต้อง ในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ แทน ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เป็นอย่างไร?

กรณีบริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ซื้อ สินค้าหรือผู้รับบริการไปแล้ว ต่อมาผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการต้องการเปลี่ยนเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อนำไปใช้เครดิตภาษีซื้อนั้น

  1. บริษัทฯ ควรทำการยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อฉบับเดิมและ ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
  2. สรรพากร ให้นำหลักเกณฑ์ข้อ 25 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การ จัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบ เต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

เงื่อนไขและขั้นตอน คือ

  1. บริษัทฯ ต้องเรียกใบกำกับภาษีอย่างย่อคืนจากลูกค้าและประทับตราว่ายกเลิกหรือขีดฆ่าและ เก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม
  2. ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ให้ตรง วัน เดือน ปี ในใบกำกับภาษีอย่างย่อ ฉบับเดิม
  3. ระบุชื่อที่อยู่ของลูกค้าและหมายเหตุในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปว่า “เป็นการยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อและออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแทนเลขที่….เล่มที่….”
  4. หมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย

ที่มา: มาตรา 86/6, มาตรา 86/4, มาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากรและ คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542 ฯ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542มาตราที่ 24 และ 25, กค 0811/พ.9254 และ กค0706/พ./8612

แล้วลูกค้าที่ใช้ PoS ของ CiMSO ERP Software สามารถทำตมขั้นตอนของสรรพากรข้างต้นหรือไม่ อย่างไร?

แน่นอนครับ ระบบ CiMSO ของเราสามารถบริหารจัดการการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแทนใบกำกับภาษีอย่างย่อ ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนของสรรพากรข้างต้น

แต่อย่างไรก็ตาม ระบบ CiMSO ERP Software เป็นระบบจัดทำใบกำกับภาษีบันทึกเข้าระบบบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะกำหนดข้อห้ามในการจัดทำเอกสารย้อนหลัง ดังนั้น ในกรณีที่ลูกค้าต้องการขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแทนใบกำกับภาษีอย่างย่อ ในวันที่เลยจากวันที่ ในใบกำกับภาษีอย่างย่อ ฉบับเดิม กรมสรรพากรระบุให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ โดยดำเนินการตามข้อ 8 วรรคสามและวรรคสี่ ของ คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ดังนี้

(1) จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่โดยรายการดังต่อไปนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยตีพิมพ์ ซึ่งทำให้รายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้

(ก) คำว่า “ใบกำกับภาษี”

(ข) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จัดทำใบกำกับภาษี

(ค) คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด”

(2) จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่โดยรายการตาม (1)(ก)(ข) และ(ค) ทั้งสามรายการหรือเพียงรายการหนึ่งรายการใดได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้รายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องตีพิมพ์ หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ ERP และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality (สนามกอล์ฟ ที่พัก อีเวนท์ ร้านอาหาร ครัวกลาง สปา และกิจกรรมอื่น) สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-3924186 หรือ cimso@aecenlist.com  

7.1-Ci-Header-BACKoffice_CiMSO

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com