การขออนุญาตใช้ เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point Of Sale – PoS)

บทความที่แล้ว เราพูดถึง ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB Tax Invoice) กันไปแล้วนะครับ บทความนี้ จะพูดถึง ขั้นตอน วิธีการขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point Of Sale – PoS) กันครับ

เครื่องบันทึกการเก็บเงิน หรือ PoS เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยให้ความสะดวกและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการเก็บเงินจากลูกค้า โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะปลีก หรือให้บริการในลักษณะรายย่อยแก่คนเป็นจำนวนมาก เช่น ร้านค้าปลีก ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม สนามกอล์ฟ ร้านขายยา สปา ร้านขายเสื้อผ้า เป็นต้น ระบบ PoS นอกจากจะช่วยผู้ประกอบการในเรื่องการขายแล้ว ระบบ PoS ที่เชื่อมต่อกับระบบคลังสินค้าจะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการ สต๊อกสินค้า และการจัดซื้อจัดหาสินค้า ไว้มีพร้อมขายให้กับลูกค้าอีกด้วย

สิ่งสำคัญสำหรับ ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้เรื่อง PoS สำหรับการขาย ก็คือ หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค้าเพิ่ม คุณจะต้อง ยื่นคำขออนุญาตใช้เครื่องบันทุกการเก็บเงินต่อสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เสียก่อน จึงจะะสามารถใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) ได้ มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำและปรับ (ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมุลค่าเพิ่ม สามารถใช้เครื่อง PoS ได้เลย โดยไม่ต้องขออนุญาต)

การยื่น คำขออนุมัติให้ยื่นตามแบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point Of Sale – PoS)

1. ออกแบบและจัดวางเครื่อง PoS หรือ เครื่องบันทึกเงินสด หรือ เครื่องบันทึกการเก็บเงิน หรือ cashier ให้ตรงกับการใช้งานจริง

2. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point Of Sale – PoS)

เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point Of Sale – PoS)

 • แบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ภ.พ.06 ดาวน์โหลด
 • แบบแจ้งการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ภ.อ.11 ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดประเภทของเครื่องบันทึกการเก็บเงินระบุ รายละเอียดรุ่น ยี่ห้อ หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) และจำนวนเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ
 • แผนผังแสดงตำแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
 • ในกรณีที่มีการต่อเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงินเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น รวมถึงอุปกรณ์เครือข่าย ให้แสดงแผนผังระบบการต่อเชื่อมดังกล่าวด้วย
 • รายละเอียดระบบรักษาความปลอดภัย
 • ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อและตัวอย่างรายงานยอดขายที่ออกจากตัวเครื่อง ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร
 • ตัวอย่างรายงานการขายสินค้าหรือ การให้บริการประจำวันที่ออกด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
 • ตัวอย่างใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนออกใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร และใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จากเครื่องบันทึกการเก็บเงินเครื่องเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม สรรพากรอาจเรียกข้อมุลและขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางผู้ประกอบการ นะครับ

3. ยื่นเอกสารต่อกรมสรรพากรในท้องที่ที่กิจการตั้งอยู่ (ในกรณีที่บริษัทมีหลายสาขา ให้ยื่นเอกสารต่อกรมสรรพากรในท้องที่ที่กิจการตั้งอยู่) เมื่อยื่นเอกสารครบแล้ว ทางสรรพากรจะพิจารณา ส่งผลและรหัสประจำเครื่องบันทึกการเก็บเงินมาให้ 1 เครื่อง 1 รหัส หากธุรกิจมีหลายสาขา หลายเครื่อง ก็ให้ยื่นขออนุมัติแยกไปตามจำนวนเครื่อง

4. ติดตั้งเลขรหัสประจำเครื่องลัแถบสติ๊กเกอร์ประจำเครื่องบันทึกเงินสด

เมื่อได้เลขรหัสประจำเครื่องบันทึกเงินสดมาแล้ว ให้ระบุเลขรหัสไว้ในจุดต่างๆ ของเอกสารใบกำกับภาษีหรือรายงานอื่นๆ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด จากนั้นแจ้งสรรพากรเพื่อมาตรวจสอบ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจะเข้ามาตรวจสอบและติดแถบสติ๊กเกอร์ประจำเครื่องบันทึกเงินสด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกเงินสด

 • จะต้องมีสำเนาใบกำกับภาษี ควบคู่ไปกับการออกใบกำกับภาษีเสมอ
 • ในใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกให้ลูกค้า จะต้องมีการระบุคำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” หรือ “TAX INV(ABB)” หรือ “TAX INVOICE(ABB)”
 • จะต้องระบุรหัสเครื่องบันทึกเงินสดที่ได้จากกรมสรรพากรในใบกำกับภาษีอย่างย่อ สำเนาใบกำกับภาษี และในกระดาษต่อเนื่อง
 • เครื่องบันทึกเงินสดจะต้องสามารถออกรายงานสรุปประจำวัน (daily transaction) ได้
 • สำหรับร้านที่มีรายการสินค้าจำนวนมาก และต้องการใช้ “รหัส” แทนสินค้าและบริการนั้นๆ ให้ทำรายการรหัสสินค้าและบริการพร้อมคำอธิบายให้เสร็จก่อนวันเริ่มใช้งานเครื่อง และเก็บข้อมูลนั้นไว้ที่ร้าน
 • ในกรณีที่แถบสติ๊กเกอร์รหัสประจำเครื่องบันทึกเงินสดเสียหาย ให้รีบแจ้งต่อกรมสรรพากรในทันที
 • จะต้องเก็บกระดาษต่อเนื่องที่ระบุรายงานการขายไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี โดย 2 ปีแรกเก็บในรูปแบบกระดาษ และหลังจากนั่นสามารถเก็บในรูปแบบข้อมูลที่บันทึกในสื่ออื่นๆ ได้
 • ห้ามเคลื่อนย้าย ทำลาย ขายต่อ หรือใช้เครื่องบันทึกเงินสดที่ไม่เป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้กับกรมสรรพากรตั้งแต่แรก หากจะเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องยื่น ภ.พ.1 ให้กรมสรรพากรล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ
 • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ไม่สามารถนำไปคิดเป็นภาษีซื้อได้ ดังนั้นลูกค้าบางรายอาจต้องการใบกำกับภาษีฉบับเต็ม ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการออกใบกำกับภาษีฉบับเต็มเมื่อลูกค้าร้องขอทุกครั้ง

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ ERP และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality (สนามกอล์ฟ ที่พัก อีเวนท์ ร้านอาหาร ครัวกลาง สปา และกิจกรรมอื่น) สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-3924186 หรือ cimso@aecenlist.com  

5.2-Ci-Header-GOLFmanager-c

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com