ตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager)

ผู้จัดการโรงแรม (hotel Manager) มีการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของเจ้าของโรงแรม เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่พักและอาหาร ผู้จัดการโรงแรมควรจะผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเพื่อให้การบริการเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า ปรับปรุงการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ

ตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมนี้ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการว่าจ้างบุคลากรในอาชีพนี้ต้องการผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมมาแล้ว เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง อดทน และต้องบริหารงานตลอด 24 ชั่วโมง อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับขนาดของโรงแรม และอาชีพนี้ได้รับผลประโยชน์อย่างอื่นเป็นสวัสดิการ โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้จัดการโรงแรม

การเป็นผู้จัดการโรงแรมในระดับ 3 ดาว ถึง 5 ดาวนั้น ควรเป็นผู้มีประสบการณ์มากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรืออยู่ในฝ่ายการจัดการระดับผู้บริหารอย่างน้อยเป็นเวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบปี การเริ่มต้นทำงานในขั้นแรกผู้ที่รักอาชีพทางด้านนี้จะต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้

  1. ปริญญาตรีสาขาด้านการบริหารโรงแรมหรือสูงกว่า
  2. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักอาชีพบริการ
  4. มีปฏิภาณไหวพริบดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ ทันทีเมื่อเกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร
  5. สามารถทำงานล่วงเวลา
  6. มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็นอย่างสูง
  7. เป็นคนเปิดกว้างเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และ ไม่เหยียดผิวพรรณเชื้อชาติ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของ ผู้จัดการโรงแรม

ผู้จัดการโรงแรมที่ทำงานในโรงแรมอิสระ หรือ Independent Hotel ซึ่งเจ้าของและเครือญาติบริหารกันเองโดยจ้างมืออาชีพมาบริหารจัดการ จะมีความยุ่งยากในการบริหารแบบเส้นสายของญาติเจ้าของพอสมควร โรงแรมแบบนี้เหมาะกับผู้จัดการโรงแรมที่ชื่อนชอบในการบริหารจัดการทีมงานอย่างรวดเร็ว มีอิสระ แต่ผู้จัดการดรงแรมที่เลือกทำงานในโรงแรมเครือช่าย   (Chain Hotel) ซึ่งจะจ้างระดับผู้บริหารในอัตราเงินเดือนสูงมาก รวมทั้ง สวัสดิการ โบนัส ตลอดจนสิทธิพิเศษอื่นๆ และผลประโยชน์ตอบแทนเหนือกว่าโรงแรมประเภทอิสระ จะมีมาตรฐานในการทำงานสูง และมีความก้าวหน้าในการทำงานในระดับสากล เพราะถ้าผู้จัดการหรือผู้บริหารมีความสามารถ เพราะอาจได้รับการส่งเสริมให้บริหารโรงแรมในเครือข่ายในประเทศอื่น ๆ

Banner-jobnsure

To contact jobnsure by phone, please call +66-2392-4186 or email at jobnsure1@gmail.com