การทำวีซ่านักเรียนไอร์แลนด์

นักเรียนที่มีสัญชาติไทยทุกคนต้องสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนในประเทศไอร์แลนด์

ก่อนทำการสมัครวีซ่านักเรียนประเทศไอร์แลนด์ น้องๆควรมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ

 • สมัครเรียนหลักสูตรภาษา 25 ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์  หรือวิชาการโดยใช้เงินทุนส่วนตัว โดยมีชั่วโมงเรียนในภาคกลางวันอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนให้แก่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยแล้ว
 • ในการณีที่สมัครหลักสูตรวิชาการ น้องๆจะต้อง ส่ง SOP และ Transcript เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถด้านวิชาการที่จะเรียนในหลักสูตรที่เลือกและมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ
 • ในกรณีที่เป็นการสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว)
 • ต้องมีเงินอย่างน้อย €7,000 ซึ่งเป็นค่าครองชีพโดยประมาณสำหรับนักศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา นอกจากนี้คุณยังต้องแสดงให้เห็นว่าคุณหรือผู้อุปถัมภ์ของคุณมีเงินสำรองอย่างน้อย 7,000 ยูโรในแต่ละปีการศึกษาที่เหลือของการเรียน นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
 • มีประกันสุขภาพส่วนบุคคล
 • ในกรณีที่น้องๆเรียนจบแล้ว และไม่ได้ทำงาน น้องต้องสามารถอธิบายถึงช่วงเวลาที่ว่างเว้นในประวัติการศึกษาของคุณได้
 • ต้องแสดงให้เห็นว่า เมื่อเรียนจบแล้วหลักสูตรที่สมัครเรียนที่ไอร์แลนด์แล้ว มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการถาวร

เอกสารและขั้นตอนการสมัครวีซ่านักเรียนของ Ireland

น้อง ๆ จะต้องยื่นสมัครวีซ่าผ่าน AVATS ซึ่งเป็นระบบสำหรับกรอกใบสมัครออนไลน์ของประเทศไอร์แลนด์ โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย (ใถ้านักเรียนสนใจเรียนที่ประเทศไอร์แลนด์น้อยกว่า 3 เดือน นักเรียนควนสมัครวีซ่านักเรียนประเภท ‘C study visa’ถ้านักเรียนสนใจเรียนที่ประเทศไอร์แลนด์มากกว่ากว่า 3 เดือน นักเรียนควนสมัครวีซ่านักเรียนประเภท ‘D study visa’) 
 • ตรวจสอบใบสมัครกับสถานทูตไอร์แลนด์ในประเทศ

(ค่าธรรมเนียมจ่ายที่สถานทูต)
สถานทูตไอร์แลนด์
อาคาร 208 ห้อง1201ช้ัน12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
โทร 02–0161360 แฟ็กซ์ 02–6753933
เวลาทำการ วันจันทร์ — วันพฤหัสบดี 9.30น. — 12.30น. และ 14.30–15.30น.
วันศุกร์ เวลา 8.30น.- 12.30น.

 • เตรียมหนังสือเดินทาง (passport) ที่เหลือไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ก่อนหมดอายุ (แต่แนะนำให้มี 3 ปีเผื่ออยากอยู่ต่อทำงาน ที่ไอร์แลนด์ไม่มีสถานทูตไทยถ้าอยากต่อต้องไปต่อที่ UK)
 • รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน กว้าง 35–38 มม. สูง 45–50 มม.
 • ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครวีซ่า
 • จดหมายรับรองการสมัครที่ลงลายมือชื่อเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งอธิบายว่าเหตุใดน้องๆ จึงต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน
 • จดหมายตอยรับจากโรงเรียนสอนภาษาฯในประเทศไอร์แลนด์ที่น้องๆ สมัครเรียน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดคือ: 1) ชื่อหลักสูตร 2) จำนวนค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระ (และได้รับการชำระเรียบร้อยแล้ว)
 • รายละเอียดของประกันสุขภาพ
 • หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่า น้องๆ มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับการเดินทางไปเรียน จ่ายค่าเล่าเรียน และใช้ชีวิตที่ประเทศไอร์แลนด์
 • ที่อยู่ในไอร์แลนด์
 • ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

การแปลเอกสาร

เอกสารทั้งหมดที่ยื่น จะต้องเป็นภาษอังกฤษ หากเอกสารใดเป็นภาษาไทย จะต้องการการแปลก่อน

วิธีการแปล ก็สามารถไปจ้างคนแปล หรือแปลเอง ได้ แต่จะต้องมี คนเซ็นให้ ถ้าคนเซ็นให้ไม่ใช้ Agency หรือ คนของกงสุล จะต้องแนบเอกสารไปว่าใครเป็นคนเซ็น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์สถานทูตค่ะ)

ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนต่างชาติในประเทศไอร์แลนด์

สำหรับค่าใช้จ่ายโดยประมาณของนักเรียนต่างชาติ ที่อาศัยในไอร์แลนด์สำหรับ 1 ปีการศึกษาอยู่ที่ประมาณ 7,000 ยูโร (ประมาณ 270,890 บาท) และน้องยังต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าทั้งน้อง ๆ และครอบครัว (ผู้สนับสนุนทางการเงิน) สามารถจ่ายเงินจำนวนนี้ สำหรับแต่ละปีการศึกษาได้อย่างไม่มีปัญหาใด ๆ

เงื่อนไขการยื่นขอวีซ่านักเรียนของประเทศไอร์แลนด์

 • สำหรับวีซ่านักเรียน น้องๆ สามารถอยู่ในประเทศไอร์แลนด์เพื่อศึกษาเล่าเรียนได้สูงสุด 3 ปี เท่านั้น
 • เมื่อยื่นขอวีซ่า น้องๆ ต้องมีหนังสือตอบรับจากโรงเรียนที่ได้สมัครไว้ (Letter of Acceptance) เพื่อยืนยันว่าน้องๆ ได้สมัครหลักสูตรแบบเต็มเวลา (full-time course) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนในเวลาเรียนปกติ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง (minimum of 15-hours organised daytime learning)
 • ต้องแสดงหลักฐานว่าเราได้จ่ายค่าเล่าเรียนให้กับโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว (ใบเสร็จรับเงิน)
 • น้อง ๆ จะต้องมีความสามารถจ่ายเงินเป็นจำนวน 3,000 ยูโร (ประมาณ116,000 บาท) ในการลงทะเบียนครั้งแรกได้ นอกเหนือไปจากค่าเล่าเรียน
 • แสดงหลักฐานว่าน้อง ๆ ได้ซื้อประกันทางด้านการแพทย์ หรือ medical insurance เรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าอย่างน้อย 8 สัปดาห์

VISA ทีได้รับคือ วีซ่านักเรียน และน้อง ๆ จะได้รับวีซ่าอีก 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาในประเทศไอร์แลนด์แล้ว เพื่อหางานทำในประเทศไอร์แลนด์

ค่าธรรมเนียม (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Fees – 3,100 THB for single entry visas and 4,900 THB for multiple entry visas.

หมายเหตุ

ซ่าใบแรกที่ออกให้น้องๆ จะมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายสำหรับเข้าไอร์แลนด์เพียงครั้งเดียว (Single VIsa)

หากน้อง’มีเหตุผลสมควรที่จะเดินทางออกนอกประเทศในช่วงเวลาสั้นๆ คุณจะต้องยื่นใบสมัครเพื่อขอ Re-entry Visa ล่วงหน้า และจะต้องสามารถพิสูจน์ว่าน้องจะกลับมาเพื่อศึกษาต่อในไอร์แลนด์เพื่อที่จะได้ Re-entry Visa คุณจะต้องลงทะเบียนกับ Garda National Immigration Bureau ก่อน

หากคุณต้องการทราบข้อมูลว่าจะยื่นขอ Re-entry Visa ได้อย่างไรและที่ไหน โปรดศึกษาเว็บไซต์ Re-entry Visas (วีซ่าที่อนุญาตให้กลับเข้าประเทศอีกครั้งหนึ่ง)

น้อง จะต้องมั่นใจว่าคุณได้รับวีซ่าที่ถูกต้องสำหรับประเทศที่คุณประสงค์จะเดินทางไป โปรดทราบว่า น้องจะต้องได้รับวีซ่าที่ออกโดยหน่วยงานของสหราชอาณาจักรก่อนที่จะเดินทางไปยังไอร์แลนด์เหนือ (ไอร์แลนด์เหนือประกอบด้วย Counties Antrim, Armagh, Derry, Down, Fermanagh และ Tyrone)

เมื่ออยู่ในไอร์แลนด์ …

คุณต้องลงทะเบียนกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของ Garda (GNIB) ในขณะที่ไอร์แลนด์อยู่ในระยะเวลาที่ประทับบนหนังสือเดินทาง (ดูรายละเอียดต่อไปนี้) – หมายเหตุ: นักเรียนคนแรกที่ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์และจะช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการอนุญาต GNIB นี้

นักเรียนควรมีเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในไอร์แลนด์

 • หนังสือเดินทาง
 • หนังสือเสนอจากมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย
 • หลักฐานการจ่ายค่าเล่าเรียนรายละเอียดทุนการศึกษา ฯลฯ
 • หลักฐานการประกันสุขภาพทางการแพทย์ส่วนตัวซึ่งต้องมีการประกันสุขภาพในโรงพยาบาลไอริช 25,000 เหรียญสหรัฐขั้นต่ำ
 • หลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน เช่นบัญชีธนาคารของไอริช ~ แสดงชื่อและยอดคงเหลืออย่างน้อย 3,000 ยูโร * หรือจดหมายจากผู้สนับสนุนของคุณยืนยันสถานะทางการเงิน
 • นักศึกษาที่เข้าพักเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาขึ้นไปจะต้องเปิดบัญชีธนาคารไอริชเมื่อเดินทางมาถึงไอร์แลนด์

* นักศึกษาภาคการศึกษาเดียวจะต้องมีเงิน 500 ยูโรต่อเดือนในการเข้าพักที่ไอร์แลนด์ ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารไอริช

เมื่อสำเร็จการลงทะเบียน GNIB นักเรียนจะได้รับบัตรประจำตัวประชาชน / ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ของ GNIB ระยะเวลานี้ใช้ได้หนึ่งปีหรือสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเดียวจนกว่าจะจบหลักสูตรของพวกเขา

ที่อยู่:
Garda National DiigrationBureau
13-14 Burgh Quay, Dublin 2, Ireland
โทรศัพท์: +353 1 666 9130/01

หมายเหตุ:  ถ้ามหาวิทยาลัยอยู่นอกดับลินนักเรียนสามารถไปที่สถานีตำรวจท้องถิ่น (Garda Police Station) และส่งเอกสารได้

Banner-Ascend

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com