อักษรย่อและความหมายของข้อมูลที่ใช้บันทึกข้อมูลการสำรองห้องพัก

คำศัพท์

ตัวย่อ

ความหมาย

Difference

diff.

แตกต่าง

Dinner

dnr.

อาหารมือเย็น

Director

dir.

ผู้จัดการ /หัวหน้าฝ่าย

Document

doc.

เอกสาร

Domestic

dom.

ภายในประเทศ

Doctor

Dr.

ด็อกเตอร์

Double

dbl.

(ห้อง) คู่

Engineering

eng.

แผนกช่างซ่อมบำรุง

Estimate Time Arrival

ETA

เวลาที่คาดว่าจะเข้าพัก

Estimate Time Departure

ETD

เวลาที่คาดว่าจะออก

Example

ex:

ตัวอย่าง

Exchange

exch.

แลกเปลี่ยน

Executive

exec.

ฝ่ายบริหาร

Extension

ext.

ติดต่อ

Extra Person

ex-pax

บุคคลที่เพิ่มเข้ามา

Family

fm.

(แขก) ครอบครัว

Floor

fl.

ชั้น

Free Independent Traveler

FIT

แขกต่างชาติ

Full Board

FB

การสำรองห้องพักพร้อมด้วยอาหาร 3 มื้อ

Function

Func.

หน้าที่

Government

Govt.

(แขก) รัฐบาล

Guest Relation Officer

GRO

พนักงานอาคันตุกะสัมพันธ์

Guest Service Agent

GSA

พนักงานบริการแขกส่วนหน้า

Half Board

HB

การสำรองห้องพักพร้อมด้วยอาหาร 2 มื้อ

Honeymoon

HM

(แขก) ฉลองการแต่งงาน

Hotel

Htl.

โรงแรม

Hour (s)

Hr(s)

ชั่วโมง

Hyphen

(-)

เชื่อมต่อ

Identification

ID

บัตรประจำตัวประชาชน

Include

incl.

ประกอบด้วย

Information

info

ข้อมูล

Internal

int

ภายใน

International

int’l

ระหว่างประเทศ

Junior

Jr.

(ห้อง) ขนาดเล็ก

Lunch

lun.

(อาหาร) มื้อกลางวัน

Manager

mgs.

ผู้จัดการ

Memorandum

memo

บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

Miscellaneous

misc.

อื่นๆ

Month

mth.

เดือน

Multiple

multi

หลากหลาย

New Year

NY

ปีใหม่

Night (s)

ngt(s)

(จำนวน) คืนที่พัก

Occupancy

occ.

ระหว่าการเข้าพัก

One Way

O/W

(การเดินทาง)

Original

orig.

ดั้งเดิม

Other

Oth

(รายละเอียด) อื่นๆ

Package

pckg

(โปรแกรม) เหมาจ่าย

Person

pax

(จำนวน) คน

Post Office Box

PO Box

ตู้ไปรษณีย์

Private

pvt.

ส่วนบุคคล

ระบบ Hotel Management Software ที่ดีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักได้อย่างราบรื่น (SEAMLESS INTEGRATION) เช่น ระบบ ERP ดังต่อไปนี้

  • CLUBmanager membership and loyalty administration, recreational activities and wellness management
  • PHONEmanager telephone call and billing management
  • FAXmanager facsimile transmission and receiving with scheduling and status management
  • INNsync data synchroniser linking offices across geographic boundaries
  • CIMSOweb on-line customer profile management and activity scheduling
  • Restaurateur food and beverage (F&B) points of sale
  • SHOPkeeper retail points of sale for shops and superettes
  • GOLFmanager T-bookings, green fees and competition scoring
  • SPAscheduler SPA and wellness management
  • INNkeeper lodging reservations, room rates, front office and City Ledger management and control system
Banner-CiMSO-20190117

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com