สร้างโรงแรมเสร็จแล้ว จะขอใบอนุญาตโรงแรมอย่างไร

การขออนุญาตจัดตั้งโรงแรม

เมื่อคุณทำการก่อสร้างโรงแรมเสร็จแล้ว สิ่งที่คุณจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องก่อนที่จะขายห้องพัก ดำเนินกิจการดรงแรม ก็คือ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เพื่อไม่ให้ขัดต่อ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 และเพื่อเป็นการรับประกันให้ลูกค้าของคุณอุ่นใจว่าเราเป็นผู้มีคุณสมบัติประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างแท้จริงโรงแรมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ความหมายของโรงแรม

โรงแรม ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547   คือ สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักเป็นการชั่วคราว

แต่ถ้าเป็นการพักประจำนานอย่างน้อย 1 เดือน และไม่ได้ขายอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้พักหรือแก่ประชาชนไม่ถือว่าเป็นโรงแรม ถ้าจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในราชการ การกุศล การศึกษา ขอยกเว้นหรือผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโรงแรมได้

พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 15 ระบุไว้ดังนี้ “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน” และมาตรา 59 ระบุว่า หากฝ่าฝืนประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท

สถานที่พักที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นโรงแรม

 1. มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง เตียงไม่เกิน 20 เตียง
 2. ผู้พักไม่เกิน 20 คน
 3. มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม(ต้องแสดงว่ามีอาชีพหลักอื่นๆ ด้วยการแสดงหลักฐานการทำงาน ใบรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน ฯลฯ)
 4. แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่กำหนด

ประเภทของโรงแรม

โรงแรมประเภท 1 = โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพักอย่างเดียว ไม่เกิน 50 ห้อง
โรงแรมประเภท 2 = โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร
โรงแรมประเภท 3 = โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา
โรงแรมประเภท 4 = โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา

หลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงแรม

 1. ลักษณะของอาคารที่พัก ต้องเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะมั่นคงแข็งแรง
 2. วัตถุประสงค์ของโรงแรม ต้องใช้เป็นที่พักของผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวโดยแท้ และไม่มีลักษณะหรือพฤติการณ์อันส่อไปในทางเป็นแหล่งมั่วสุมหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
 3. สถานที่ตั้ง ต้องไม่อยู่ใกล้สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานรักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือโรงพยาบาล ในรัศมี 100 เมตร และต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสะดวกแก่การตรวจตรา เส้นทางเข้าออกต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
 4. สถานที่จอดรถ ต้องมีเพียงพอสมดุลกับจำนวนห้องพัก โดยสถานที่จอดรถต้องแยกออกต่างหากจากบริเวณห้องพักไม่ให้ปะปนกัน และไม่ให้มีทางสำหรับให้รถแล่นผ่านบริเวณห้องพักแต่ละชั้น

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรม (นายทะเบียนโรงแรม)

จังหวัดต่าง ๆ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กทม. คือ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สถานที่ลงทะเบียน
 • โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารอื่น
 • การปฐมพยาบาลและส่งผู้ป่วย
 • ระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องน้ำ ห้องส้วม
 • ช่องทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

ห้องพัก

ข้อ 18 โรงแรมประเภท 1 มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • มีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง
 • ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก
 • มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำหรับผู้พัก

ข้อ 19 โรงแรมประเภท 2 มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก
 • มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำหรับผู้พัก

ข้อ 20 โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก
 • มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำหรับผู้พัก
 • กรณีมีห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง ห้ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิด และสามารถมองเห็นที่จอดรถได้ตลอดเวลา

ระบบความปลอดภัย

 • ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • บันไดหนีไฟ และป้ายสัญญาณต่าง ๆ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานบริการ

โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง ห้ามมิให้มีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เว้นแต่

 • โรงแรมอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
 • สถานบริการตามมาตรา 3 (5)
 • โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนหรือในวันที่ 23 พ.ค. 51
 • โรงแรมที่ประการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนหรือในวันที่ 23 พ.ค. 51 แต่ได้ยื่นขอภายในวันที่ 22 พ.ค. 52

การขอใบอนุญาตใหม่ มีขั้นตอนและวิธีดำเนินงานดังนี้

 1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และคำขออนุญาตตามกฎหมายอื่น
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตตาม ม.16
 3. ตรวจสอบคำขอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดภายใน 5 วัน
 4. หากไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด
 5. กรณีถูกต้องหรือแก้ไขเรียบร้อยจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบต่อไป
 6. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่
 7. นายทะเบียนลงนาม อนุญาต/ไม่อนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้ง

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
 2. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับ เพศ/ยาเสพติด/ค้าหญิงและเด็ก/ ค้าประเวณี
 7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 8. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยเหตุอื่นที่มิใช่เหตุตาม (6) แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียน

 1. อนุมัติให้ก่อสร้างโรงแรม เปิดดำเนินกิจการโรงแรม
 2. เปลี่ยนชื่อโรงแรม, ย้ายโรงแรม
 3. ลดหรือเพิ่มห้อง
 4. เปลี่ยนตัวเจ้าของหรือเจ้าสำนัก
 5. รับแจ้งการเลิกดำเนินกิจการโรงแรม
 6. ประทับตราและลายมือชื่อในสมุดจดนามผู้พัก (ร.ร.4)
 7. ตรวจ, ยึดใบอนุญาตไม่เกิน 15 วัน กรณีฝ่าฝืน ม.22 (ละเลยไม่รักษาความสะอาด, ยินยอมให้บุคคลใดๆ หลบซ่อน/มั่วสุมในลักษณะที่เชื่อว่าจะก่อความไม่สงบในบ้านเมือง
 8. ปฏิเสธใบอนุญาต กรณีเจ้าสำนัก/บุคคลใดๆ ในโรงแรมป่วยเป็นโรคที่อาจติดต่อผู้อื่นได้ หรือ เจ้าสำนักถูกปรับกรณีทำผิดซ้ำ เป็น 2 ครั้ง (กรณีความผิดเรื่องสมุดจดนามผู้พัก, เปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต) หรือ เจ้าสำนักถูกปรับกรณีทำผิดซ้ำเป็น 3 ครั้ง (กรณีความผิดยอมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อน/โรคติดต่อเข้าพัก) หรือ เจ้าสำนักถูกยึดใบอนุญาตแล้ว 2 ครั้ง และ เจ้าสำนักถูกพิพากษาจำคุกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

 • ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น และให้มีอายุห้าปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 19)
 • กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ยื่นรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหาย หรือถูกทำลาย (มาตรา 23)
Banner-CiMSO-20190117

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com