เอกสารที่ต้องใช้ในการการขอใบอนุญาตทำงาน

การขอใบอนุญาตทำงาน ประเภทบริษัททั่วไป

บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ต่อ คนต่างชาติหนึ่งคน

คนต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม

ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ต้องห้าม และมีความจำเป็นในการว่าจ้าง

คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

หนังสือเดินทาง พร้อม วีซ่า NON-B

หลักฐานการศึกษาและใบผ่านงาน

ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)

รูปถ่าย 3 x 4 CM จำนวน 3 รูป

หนังสือรับรองบริษัท

บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว

งบดุลฯ และกำไรขาดทุน

แบบส่งเงินประกันสังคม และ ภพ.30

แบบคำขอตามที่กรมฯ กำหนด

การขอใบอนุญาตทำงาน สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จะต้องใช้เอกสารดังนี้

 1. หนังสือที่ได้แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมายอื่น
  • หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือ
  • หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT)
 2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3×4 ซม. (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป แต่งกายสุภาพ
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง/เอกสารแทนหนังสือเดินทาง, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 5. แบบฟอร์ม: รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ซึ่งฟอร์มนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามลิงค์นี้ http://wp.doe.go.th/wp/images/form/info4wpiss.pdf

การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำเป็นต้องใช้เอกสารดังนี้

 1. หนังสือที่ได้แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมายอื่น
  • หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือ
  • หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT)
 2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง/เอกสารแทนหนังสือเดินทาง, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 4. แบบฟอร์ม: รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ซึ่งฟอร์มนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามลิงค์นี้ http://wp.doe.go.th/wp/images/form/info4wpiss.pdf
Banner-Jarrett-Lloyd

To contact Jarrett Lloyd by phone, please call +66-2392-4187 or email at contact@jarrettlloyd.com