การจัดการมรดกของชาวต่างชาติที่เสียชีวิตในประเทศไทย

มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายที่มีอยู่ก่อนถึงแก่ความตาย รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่าง ๆ เช่น กรรมสิทธิ์ในที่ดิน รถยนต์ ห้องชุด สิทธิการเช่าซื้อ (แต่เงินบำเหน็จตกทอด เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ และเงินประกันชีวิตของผู้ตาย ไม่เป็นมรดกเพราะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังจากเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้ว)

ส่วนหนี้สินก็เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทด้วย แต่ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

บุคคลที่มีสิทธิรับมรดก

 1. ทายาทโดยธรรม
 2. ผู้รับพินัยกรรม

ผู้จัดการมรดก คือ บุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก โดยสิทธิตามกฎหมายในฐานะทายาทโดยธรรม หรือโดยพินัยกรรม ในฐานะผู้รับพินัยกรรม เพื่อทำหน้าที่รวบรวม ทำบัญชี และแบ่งมรดกให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

 1. ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมที่มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดก
 2. ผู้มีส่วนได้เสียในมรดก
 3. พนักงานอัยการ

ในกรณีที่มี ชาวต่างชาติเสียชีวิตในประเทศไทย โดยมีทรัพย์สินเป็นมรดกทิ้งอยู่ในประเทศไทย แต่เจ้ามรดกหรือผู้จัดการมรดกอยู่ต่างประเทศ ไม่สะดวกเข้ามาจัดการทรัพย์สินในประเทศไทย ทนายความก็สามารถดำเนินการแทนได้หากได้รับการมอบอำนาจค่ะ โดยเอกสารที่ใช้ร้องขอจัดการมรดก คือ

 1. ทะเบียนบ้านของผู้ตาย
 2. ทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
 3. ใบมรณบัตรของผู้ตาย
 4. ใบมรณบัตรของบิดามารดา กรณีบิดามารดาของผู้ตาย (เจ้ามรดก) ถึงแก่ความตายก่อนแล้ว
 5. ทะเบียนสมรส/หรือทะเบียนหย่าของสามีภรรยาของผู้ตาย
 6. ทะเบียนสมรสของสามีหรือภรรยาของผู้ตาย
 7. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของทายาทและผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย
 8. สูติบัตรของบุตรของผู้ตาย กรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่สามารถให้ความยินยอมได้
 9. บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ร้องขอฯ
 10. พินัยกรรมของผู้ตาย (ถ้ามี)
 11. หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
 12. บัญชีเครือญาติ
 13. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย เช่น โฉนดที่ดินและสัญญาจำนองทะเบียนรถจักรยานยนต์ ทะเบียนรถยนต์ อาวุธปืน สมุดเงินฝากธนาคาร ใบหุ้น และอื่น ๆ เป็นต้น
 14. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมทุกคน

หมายเหตุ : จัดเตรียมสำเนาเอกสารทุกรายการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 3 ชุด

Banner-Jarrett-Lloyd

To contact Jarrett Lloyd by phone, please call +66-2392-4187 or email at contact@jarrettlloyd.com