บริการยื่นวีซ่านักเรียน

 • Ascend Education Center ให้บริการยื่นวีซ่า เตรียมเอกสารยื่นวีซ่า วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว รับยื่นวีซ่า นักเรียน ท่องเที่ยว ประเทศอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญ และติดตามกฎระเบียบที่ออกมาใหม่ของประเทศนั้น ๆ

บริการตรวจเอกสาร ทำวีซ่า ยื่นวีซ่า โดยทาง Ascend Education Center จะ
มีเช็คลิสเอกสารให้ในเบื้องต้น เพื่อสะดวกต่อการเตรียมเอกสาร และจัดทำรูปแบบชุดเอกสารยื่นวีซ่า ให้ทางสถานทูตเข้าใจง่าย ซึ่งทำให้มีโอกาสได้รับวีซ่าง่ายขึ้น

สิ่งที่พิเศษของทาง Ascend Education Center ก็คือ เรามีทีมแปลเอกสารและรับรองเอกสารโดย “ทนายความผู้รับรองเอกสาร” ที่มีใบอนุญาตจากสภาทนายความ ประเทศไทย ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสถานทูต โดยประวัติการเรียมเอกสารยื่นวีซ่าของเรา ผ่าน 100% ในกรณีที่ลูกค้าเตรียมเอกสารและตอบสัมภาษณ์ครบตามที่เราแนะนำ

นอกจากบริการ รับยื่นวีซ่า แล้ว ท่านสามารถหาอ่านข้อมูลต่าง ๆ ได้ ที่หน้าของทางเว็บไซด์ และโปรดตรวจสอบกฎเกณฑ์ล่าสุดในการขอวีซ่าแต่ละประเทศ และอัตราค่าธรรมเนียมล่าสุด ได้ที่เว็บไซด์ ของประเทศนั้น ๆ หรือเว็บตัวแทนของสถานทูต กรณีต้องการศึกษาต่อ ทางเรามีบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศและเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้โดยไม่มีค่าบริการ (เฉพาะในกรณีที่นักเรียน ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันที่ทางบริษัทเป็นตัวแทน)

เอกสารเบื้องต้นในการยื่นวีซ่า คือ

 1. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี
 2. รูปถ่ายสีตามที่สถานทูตกำหนด
 3. หลักฐานการทำงาน
 4. เอกสารการลางาน
 5. หลักฐานการศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา)
 6. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง
 7. ใบจองตั๋ว (ถ้ามี)
 8. สำเนาเอกสารส่วนตัว ระบุชื่อสกุล เก่าใหม่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว ฯ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่า ใบแสดงสิทธิ์การดูแลบุตร ฯลฯ
 9. เอกสารอ้างอิงจากญาติหรือเพื่อนที่ต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น จดหมาย สำเนาหนังสือเดินทาง หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ฯลฯ
 10. หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทางไปต่างประเทศทริปนั้น ๆ ได้แก่ รายการความเคลื่อนไหวบัญชี 6 เดือน – 1 ปี
 11. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

เกี่ยวกับวีซ่า

1. การขอวีซ่าแต่ละประเทศ

2. เอกสารที่ใช้ในการเรียนต่อต่างประเทศ

3. เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ (Tier 4 Student Visa; England, UK)

4. ขั้นตอนการยื่น VISA Online ไปเที่ยว New Zealand อย่างง่าย

5. ต้องการไปเยี่ยมบุตรที่เรียนอยู่ที่อเมริกา ต้องขอวีซ่าอย่างไร (วีซ่าผู้ติดตาม อเมริกา) 

6. วีซ่านักเรียน และโอกาสในการทำงานที่ต่างประเทศ

Banner-Ascend

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com